کلیدواژه‌ها = واژه‌های کلیدی: دوره تصدی حسابرس
نقش ویژگی‌های حسابرس در کیفیت سود

دوره 5، شماره 2، مرداد 1392، صفحه 93-108

ساسان مهرانی؛ محمد مرادی؛ منصور نخعی؛ محسن مطمئن