رابطه بین ویژگی‌های شرکت و اولویت مدیران برای گزینش آستانه سود
1. رابطه بین ویژگی‌های شرکت و اولویت مدیران برای گزینش آستانه سود

مهدی مرادزاده فرد؛ مهدی ابراهیمی میمند؛ ملیحه مرادی

دوره 6، شماره 1 ، بهار 1393، ، صفحه 75-88

چکیده
  مدیریت سود و دستیابی به آستانه سودها، از دیرباز مورد توجه گروه‌های مختلف بوده است. مطالعات قبلی در رابطه با اهمیت سه آستانه سودی که مدیران برای دستیابی به آن تلاش می‌کنند، نتایج نامشخصی فراهم کردند. ...  بیشتر