طراحی مدل و ارزیابی نقش تعدیلی توانایی مدیریت بر رابطۀ بین خوانایی گزارشگری مالی و هزینۀ نمایندگی
1. طراحی مدل و ارزیابی نقش تعدیلی توانایی مدیریت بر رابطۀ بین خوانایی گزارشگری مالی و هزینۀ نمایندگی

محمد نوروزی؛ کاوه آذین فر؛ ابراهیم عباسی؛ ایمان داداشی

دوره 12، شماره 1 ، بهار 1399، ، صفحه 1-18

http://dx.doi.org/10.22108/far.2019.116175.1433

چکیده
  سودمندی اطلاعات ارائه شده توسط مدیران به خوانایی و قابلیت فهم گزارش‌های مالی بستگی دارد. مطابق با نظریه علامت‌دهی، مدیران توانمند تمایلی به مبهم و پیچیده نمودن عملکرد مطلوب خود ندارند و با توجه به توانایی‌های ...  بیشتر
بررسی تاثیر توانایی مدیریت بر شفافیت شرکتی با تاکید بر اثر تعدیل گری ضعف کنترل های داخلی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2. بررسی تاثیر توانایی مدیریت بر شفافیت شرکتی با تاکید بر اثر تعدیل گری ضعف کنترل های داخلی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

سعید جبارزاده کنگرلویی؛ یاسر رادی

دوره 11، شماره 1 ، بهار 1398، ، صفحه 55-80

http://dx.doi.org/10.22108/far.2019.110456.1248

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه توانایی مدیریت و شفافیت شرکتی با تاکید بر ضعف کنترل های داخلی می‌باشد. بدین منظور 122 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1387 تا 1395 انتخاب و جهت اندازه گیری ...  بیشتر
نقش توانایی مدیریت در پیش‌بینی بحران مالی
3. نقش توانایی مدیریت در پیش‌بینی بحران مالی

شکراله خواجوی؛ محمدحسین قدیریان آرانی

دوره 9، شماره 4 ، زمستان 1396، ، صفحه 83-102

http://dx.doi.org/10.22108/far.2018.107709.1172

چکیده
  از آنجا که مدیریت ضعیف یکی از مهم‌ترین عوامل شکست تجاری شناخته می‌شود، انتظار می‌رود توانایی مدیریت متغیری سودمند برای پیش‌بینی بحران مالی باشد؛ بنابراین، هدف پژوهش حاضر بهبود عملکرد الگوهای پیش‌بینی ...  بیشتر
بررسی تأثیر توانایی مدیریت بر کیفیت سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
4. بررسی تأثیر توانایی مدیریت بر کیفیت سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

غلامرضا منصورفر؛ حمزه دیدار؛ وحید حسین پور

دوره 7، شماره 1 ، بهار 1394، ، صفحه 37-54

چکیده
  هدف اصلی این مقاله، بررسی تأثیر توانایی مدیریت بر کیفیت سود است. برای دستیابی به این هدف از گزارش‌های مالی 92 شرکت طی دوره‌های مالی 81 تا 90 استفاده شده است. توانایی مدیریت از طریق متد تحلیل پوششی داده‌ها ...  بیشتر