کلیدواژه‌ها = توانایی مدیریت
طراحی مدل و ارزیابی نقش تعدیلی توانایی مدیریت بر رابطۀ بین خوانایی گزارشگری مالی و هزینۀ نمایندگی

دوره 12، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 1-18

10.22108/far.2019.116175.1433

محمد نوروزی؛ کاوه آذین فر؛ ابراهیم عباسی؛ ایمان داداشی


نقش توانایی مدیریت در پیش‌بینی بحران مالی

دوره 9، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 83-102

10.22108/far.2018.107709.1172

شکراله خواجوی؛ محمدحسین قدیریان آرانی


بررسی تأثیر توانایی مدیریت بر کیفیت سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 7، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 37-54

غلامرضا منصورفر؛ حمزه دیدار؛ وحید حسین پور