ارتباط بین وقفه قیمت و بازده مورد انتظار سهام
ارتباط بین وقفه قیمت و بازده مورد انتظار سهام

داریوش فروغی؛ علیرضا رهروی دستجردی

دوره 7، شماره 1 ، فروردین 1394، ، صفحه 17-36

چکیده
  Normal 0 چنانچه بازار از فرضیه بازار کارا فاصله بگیرد فرایند تجدیدنظر و تعدیل در قیمت‌های سهام توسط سرمایه‌گذاران در نتیجه دسترسی به اطلاعات جدید، به‌صورت آنی صورت نگرفته و به هر دلیل، با نوعی تأخیر ...  بیشتر