بررسی تأثیر معیارهای راهبری شرکتی بر خطر سقوط آتی قیمت سهام در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران
1. بررسی تأثیر معیارهای راهبری شرکتی بر خطر سقوط آتی قیمت سهام در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

محمدرمضان احمدی؛ صابر درسه

دوره 8، شماره 3 ، پاییز 1395، ، صفحه 19-42

http://dx.doi.org/10.22108/far.2016.21319

چکیده
  هدف این پژوهش، بررسی تأثیر معیارهای راهبری شرکتی بر خطر سقوط آتی قیمت سهام در شرکت‏های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است. معیارهای بررسی‌شده شامل چهار بعد راهبری شرکتی که عبارت‌اند از ساختار ...  بیشتر