موضوعات = تخصصی
نقش توانایی مدیریت در پیش‌بینی بحران مالی

دوره 9، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 83-102

10.22108/far.2018.107709.1172

شکراله خواجوی؛ محمدحسین قدیریان آرانی


ویژگی‌های کمیتة حسابرسی و تجدید ارائة صورت‌های مالی

دوره 9، شماره 3، آذر 1396، صفحه 1-16

10.22108/far.2017.103506.1063

جواد رضازاده؛ مصطفی عبدی؛ مهدی کاظمی علوم


قابلیت مقایسۀ‌ صورت‌های مالی و مدیریت سود واقعی

دوره 9، شماره 3، آذر 1396، صفحه 33-48

10.22108/far.2017.103532.1064

زهره حاجی ها؛ حسن چناری بوکت


اثر چرخۀ تجاری بر رابطۀ سودآوری و اهرم مالی

دوره 9، شماره 3، آذر 1396، صفحه 49-66

10.22108/far.2018.104438.1096

مریم دولو؛ حسن درگاهی؛ مریم حکمت


بررسی تأثیر حسابداری ذهنی بر رفتار سرمایه‌گذاران از دیدگاه گزارشگری مالی

دوره 9، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 1-22

10.22108/far.2017.103495.1062

علیرضا کیان؛ امید پورحیدری؛ یحیی کامیابی


تعدیل مدل محافظه‌کاری شرطی با لحاظ‌کردن اثر تئوری چسبندگی هزینه

دوره 9، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 45-70

10.22108/far.2017.84990.0

ولی خدادادی؛ جواد نیک کار؛ الهه ملک خدایی


اثر انگیزه های مدیریتی و اهداف سود بر چسبندگی هزینه

دوره 9، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 41-56

10.22108/far.2017.21774

حمید حقیقت؛ محمد رحیم پور


بررسی دقت الگوریتم‌های خطی- تکاملی BBO و ICDE و الگوریتم‌های غیرخطی SVR و CART در پیش‌بینی مدیریت سود

دوره 9، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 77-96

10.22108/far.2017.21776

بهزاد کاردان؛ مهدی صالحی؛ بیتا قره خانی؛ مرتضی منصوری


بررسی تأثیر ساخت زبان گزارش‌های مالی بر میزان تمایل به سرمایه‌گذاری

دوره 8، شماره 4، دی 1395، صفحه 55-76

10.22108/far.2016.21427

هنگامه نظری؛ رضا حصارزاده؛ محمد رضا عباس زاده