موضوعات = تخصصی
بررسی نقش ویژگی‌های شرکت و حاکمیت شرکتی در مشروعیت سازمانی

دوره 8، شماره 3، مهر 1395، صفحه 101-120

10.22108/far.2016.21423

جمال برزگری خانقاه؛ قاسم جعفری تراجی