دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

پاسخگویی عمومی موسسات حسابرسی: واکاوی دیدگاه حسابرسان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 شهریور 1402

10.22108/far.2023.137394.1961

حمیده اثنی عشری؛ بهزاد بیگ پناه


سنجش ریسک سقوط قیمت سهام و همسوئی آن با حباب‌های قیمتی مبتنی بر ساختار قیمت گذاری منطقی سهام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 دی 1402

10.22108/far.2023.138880.1992

سهیلا لشگرآراء؛ ولی خدادادی؛ اسماعیل مظاهری؛ محمد آیتی مهر


بررسی عوامل مؤثر بر رفتارهای غیراخلاقی سازمان‌یار حسابداران: تئوری مبادله اجتماعی و تئوری شناخت اجتماعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1402

10.22108/far.2024.140298.2029

فهیمه ابراهیمی؛ امین رستمی


حسابرسی در عصر دیجیتال: کاربست روش‌های دلفی فازی و ماباک در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1402

10.22108/far.2024.140234.2028

احسان حمزه؛ منیژه رامشه


تأثیر کیفیت ابعاد زیست محیطی بر عملکرد واحدهای تجاری با توجه به نقش میانجی حاکمیت شرکتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1403

10.22108/far.2024.137584.1968

نویدرضا نمازی؛ حسن اسماعیل پور؛ بشیر کاظمی هفدانی


تأثیر ویژگی‌های کمیته حسابرسی و حق‌الزحمه حسابرسی بر تغییر طبقه‌بندی اقلام در صورت سود و زیان: شواهدی از ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اردیبهشت 1403

10.22108/far.2024.139031.2011

حامد عبدلی؛ امید فرجی


طراحی مدل ترکیبی فرایند سلسله‌مراتبی- برنامه‌ریزی‌آرمانی برای بهینه‌سازی‌نقدینگی بانک‌

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اردیبهشت 1403

10.22108/far.2024.139765.2014

علی اصغر انواری رستمی


تاثیر عدم قطعیت اقتصادی و افزایش سرمایه‌گذاری بر سرعت تعدیل اهرم مالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اردیبهشت 1403

10.22108/far.2024.140909.2038

ناصر ایزدی‌نیا؛ حسن فتاحی نافچی