بررسی ﺗﺄثیر رفتار گله‌ای بر نوسان‌پذیری غیرسیستماتیک در صنایع فعال در بورس اوراق بهادار تهران
1. بررسی ﺗﺄثیر رفتار گله‌ای بر نوسان‌پذیری غیرسیستماتیک در صنایع فعال در بورس اوراق بهادار تهران

حمیدرضا حیدری؛ الهام فرزانگان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1400

http://dx.doi.org/10.22108/far.2021.125918.1690

چکیده
  این مطالعه برای نخستین‌بار به بررسی تاثیر رفتار گله‌ای بر نوسان‌پذیری غیرسیستماتیک مازاد بازار در سطح صنایع فعال در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی 1387 الی 1398 می‌پردازد؛ که شامل دوره‌های بحرانی ...  بیشتر
بررسی تاثیر عملکرد زیست‌محیطی بر ریسک سقوط قیمت سهام با تاکید بر ارتباطات سیاسی در بورس اوراق بهادار تهران
2. بررسی تاثیر عملکرد زیست‌محیطی بر ریسک سقوط قیمت سهام با تاکید بر ارتباطات سیاسی در بورس اوراق بهادار تهران

محمد امید اخگر*؛ پیمان امینی؛ آزاده مرادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 شهریور 1400

http://dx.doi.org/10.22108/far.2021.128585.1754

چکیده
  سرمایه گذاران و سهامداران دو گروهی هستند که اطلاعات مربوط به ریسک و بازده‌ی سهام شرکت ها برای آنها اهمیت ویژه‌ای دارد، بنابراین عملکرد زیست محیطی با تاثیر گذاری بر ریسک سقوط قیمت از جمله مهم‌ترین ...  بیشتر
تأثیر راهبرد تصاحب بر انگیزه گزارش تحریف‌آمیز سود در شرکت‌های تصاحب شونده
3. تأثیر راهبرد تصاحب بر انگیزه گزارش تحریف‌آمیز سود در شرکت‌های تصاحب شونده

محمد حسنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 شهریور 1400

http://dx.doi.org/10.22108/far.2021.123825.1649

چکیده
  این پژوهش به مطالعه تأثیر راهبرد تصاحب بر گزارش تحریف‌آمیز سود از طریق مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی و فعالیت‌های واقعی در شرکت‌های تصاحب ‌شونده پرداخته است. در راستای آزمون فرضیه‌های پژوهش از مدل‌های ...  بیشتر
بررسی آثار گرایش کارآفرینانه بر عملکرد مالی با در نظر گرفتن نقش تعدیلی کیفیت اطلاعات حسابداری
4. بررسی آثار گرایش کارآفرینانه بر عملکرد مالی با در نظر گرفتن نقش تعدیلی کیفیت اطلاعات حسابداری

سید داود حسینی راد؛ مصطفی قاسمی؛ عدالرضا محسنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 مهر 1400

http://dx.doi.org/10.22108/far.2021.128255.1745

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی آثار گرایش کارآفرینانه بر عملکرد مالی با در نظر گرفتن نقش تعدیلی کیفیت اطلاعات حسابداری است. روش پژوهش از نوع همبستگی است و با استفاده از مدل معادلات ساختاری داده‌ها تجزیه و تحلیل ...  بیشتر
بررسی تاثیرپذیری مکانیزم های نظام راهبری شرکتی و مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت از اختلالات رفتاری مدیرعامل
5. بررسی تاثیرپذیری مکانیزم های نظام راهبری شرکتی و مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت از اختلالات رفتاری مدیرعامل

امید محمدی؛ ابراهیم گیوکی؛ محمدتقی کبیری؛ آذر مسلمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آبان 1400

http://dx.doi.org/10.22108/far.2021.129357.1779

چکیده
  نظام راهبری شرکتی عبارت است از فرآیند نظارت و کنترل برای تضمین عملکرد مدیریت شرکت مطابق با منافع سهامداران و از ﻃﺮﻓﯽ، ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ پذیری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ شرکت ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻌﻬﺪ ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ...  بیشتر