اثر تعدیلی کیفیت سود و کیفیت حسابرسی بر رابطه خوانایی گزارش‌های مالی با هزینه تامین‌مالی شرکت‌های عضو بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیارحسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد حسابرسی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

10.22108/far.2024.139427.2002

چکیده

افشای پیچیده توانایی کاربران برای استخراج اطلاعات مفید از گزارش‌های مالی افشا شده توسط شرکت‌ها را محدود می‌کند و بر تصمیمات و ادراک ذینفعان از اطلاعات تأثیر می‌گذارد و انتظارات آنها از بازدهی را تعدیل می‌کند و به تبع بر هزینه‌های تامین مالی شرکت‌ موثر واقع می‌شود. بر این اساس، هدف این پژوهش بررسی رابطه خوانایی گزارشگری مالی و هزینه‌های تامین مالی و همچنین، بررسی اثر تعدیلی کیفیت سود و کیفیت حسابرسی بر این رابطه در بازار سرمایه ایران است. برای این منظور داده‌های138 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران برای یک دوره ده ساله از 1391 تا 1400 جمع‌آوری شد و با استفاده از روش آماری رگرسیون خطی چندمتغیره، فرضیات پژوهش بررسی شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌های پژوهش رابطه معنادار و منفی را بین خوانایی گزارشگری مالی و هزینه سرمایه شرکت‌ها نشان می‌دهد. همچنین، نتایج نشان می‌دهد مدیریت سود به‌عنوان شاخص اندازه‌گیری کیفیت سود، رابطه منفی بین خوانایی و هزینه‌های تامین مالی را تشدید می‌کند. به‌عبارتی، افزایش مدیریت سود در شرکت‌هایی که خوانایی پایین‌تری دارند، منجر به افزایش هزینه‌های تامین مالی شده است. همچنین، کیفیت حسابرسی در شرکت‌هایی که خوانایی پایین‌تری داشته‌اند، هزینه سرمایه را در جهت مثبت تعدیل نموده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Moderating Effect of Earning Quality and Audit Quality on the Relationship between Readability of Financial Reporting and Cost of Financing in Firms Listed in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Mandana Taheri 1
  • ghazaleh sheikhzadeh 2
1 Assistant Professor of Accounting, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
2 Masters of Auditing, Department of Accounting, Faculty of Management & Accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Complex disclosure limits the ability of users to extract useful information from the financial reports disclosed by firms and affects the decisions and perceptions of the stockholders of the information and adjusts their expectations of returns and consequently will affect the financing costs of the company. Based on this, the purpose of this research is to investigate the relationship between the readability of financial reporting and financing costs, as well as to investigate the moderating effect of profit quality and audit quality on this relationship in Iran's capital market. For this purpose, the data of 138 firms listed in Tehran Stock Exchange were collected for a ten-year period from 1391 to 1400, and the hypotheses of the research were investigated using the statistical method of multivariable linear regression. The results of the research hypotheses test show a significant and negative relationship between the readability of financial reporting and the cost of capital of companies. Also, the results show that profit management as an index of profit quality measurement intensifies the negative relationship between readability and financing costs. In other words, the increase in earnings management in companies with lower readability has led to an increase in financing costs. Also, the audit quality in companies that have lower readability has adjusted the cost of capital in a positive direction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • readability of financial reporting
  • cost of capital
  • earning quality
  • audit quality

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1403
  • تاریخ دریافت: 19 مهر 1402
  • تاریخ بازنگری: 15 فروردین 1403
  • تاریخ پذیرش: 28 فروردین 1403