ارزیابی نقش محیط اطلاعاتی و رشد شرکت در قیمت‌گذاری اقلام تعهدی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران
1. ارزیابی نقش محیط اطلاعاتی و رشد شرکت در قیمت‌گذاری اقلام تعهدی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

سعید علی احمدی؛ زهرا فدایی

دوره 7، شماره 3 ، پاییز 1394، ، صفحه 104-91

چکیده
  مدیران از طریق اقلام تعهدی اختیاری می‌توانند اطلاعات حسابداری را به بازار سرمایه مخابره کنند. مخابره اطلاعات به بازار از طریق تقویت و بهبود محیط اطلاعاتی و افشای اطلاعات در خصوص فرصت‌های رشد شرکت، ...  بیشتر