دوره و شماره: دوره 2، شماره 4، زمستان 1389 
8. اعلان سودهای فصلی و نقدشوندگی سهام

صفحه 145-158

محمدحسین قائمی؛ محمد رحیم‌پور