بررسی ارتباط بین داده‌های حسابداری با چرخه‌های تجاری در بورس اوراق بهادار تهران
1. بررسی ارتباط بین داده‌های حسابداری با چرخه‌های تجاری در بورس اوراق بهادار تهران

امید پورحیدری؛ داریوش عالی‌پور

دوره 3، شماره 2 ، تابستان 1390، صفحه 1-16

چکیده
    این تحقیق به بررسی رفتار داده‌های حسابداری با توجه به چرخه‌های تجاری در بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد. این مطالعه همچنین رفتار داده‌های حسابداری با توجه به چرخه‌های تجاری را با مد نظر قرار ...  بیشتر
رابطه مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی با کیفیت سود
2. رابطه مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی با کیفیت سود

بیتا مشایخی؛ مهدی محمدآبادی

دوره 3، شماره 2 ، تابستان 1390، صفحه 17-32

چکیده
    این مقاله به بررسی رابطه مکانیزم ‌ها ی حاکمیت شرکتی و کیفیت سود حسابداری می پردازد. انتظار می‌رود استقرار مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی مناسب، ضمن نظارت‌پذیرتر ساختن فرآیند گزارشگری مالی از کاهش کیفیت ...  بیشتر
بررسی ارتباط هموارسازی سود با قیمت بازار سهام و نسبت‌های مالی
3. بررسی ارتباط هموارسازی سود با قیمت بازار سهام و نسبت‌های مالی

عبدالمهدی انصاری؛ حسین خواجوی

دوره 3، شماره 2 ، تابستان 1390، صفحه 33-50

چکیده
    در این پژوهش، ابتدا به اندازه­گیری میزان هموارسازی سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شد و برای این کار از همبستگی منفی بین تغییرات در اقلام تعهدی اختیاری و تغییرات در ...  بیشتر
بررسی هموارسازی سود از طریق فروش دارایی‌های شرکت
4. بررسی هموارسازی سود از طریق فروش دارایی‌های شرکت

ایرج نوروش؛ حامد ذاکری

دوره 3، شماره 2 ، تابستان 1390، صفحه 51-62

چکیده
  این تحقیق به بررسی هموارسازی سود از طریق فروش دارایی‌های شرکت می‌پردازد. برای آزمون هموارسازی سطح سود عملیاتی انتخاب شده است. آزمون با بهره گیری از رگرسیون چندگانه خطی برای شرکت‌های پذیرفته شده در ...  بیشتر
بررسی ارتباط بین خطای پیش بینی سود و اقلام تعهدی
5. بررسی ارتباط بین خطای پیش بینی سود و اقلام تعهدی

غلامرضا کردستانی؛ احمد لطفی

دوره 3، شماره 2 ، تابستان 1390، صفحه 63-78

چکیده
    این مقاله به بررسی ارتباط بین خطای پیش بینی مدیریت از سود سال آتی شرکت و اقلام تعهدی سال جاری می‌پردازد. به دلیل عدم اطمینان در محیط عملیاتی، برآوردهای مدیران از چشم انداز تجاری شرکت کامل نیست. با ...  بیشتر
بررسی ارتباط سازو کارهای نظام راهبری شرکتی و ساختار سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران
6. بررسی ارتباط سازو کارهای نظام راهبری شرکتی و ساختار سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران

فرزاد کریمی؛ مهدی اشرفی

دوره 3، شماره 2 ، تابستان 1390، صفحه 79-92

چکیده
    تحقیق حاضر به منظور فراهم آوردن شواهدی در ارتباط با نقش نظام راهبری شرکتی از این منظر که آیا سازو کارهای درونی و بیرونی نظام راهبری شرکتی بر ساختار سرمایه شرکت تأثیر دارد، صورت پذیرفته است. بدین جهت، ...  بیشتر
بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و مدیریت سود
7. بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و مدیریت سود

سهراب اُستا

دوره 3، شماره 2 ، تابستان 1390، صفحه 93-106

چکیده
    هدف این پژوهش بررسی ساختار مالکیت شرکت بر شیوه مدیریت سود است. چون در مطالعات قبل تأثیر عوامل حاکمیت شرکتی نادیده گرفته شده، در این پژوهش ساختار مالکیت به چهار طبقه مالکیت نهادی، شرکتی، مدیریتی و ...  بیشتر
بررسی تأثیر‏ ترکیب سهامداران بر محتوای اطلاعاتی سود حسابداری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
8. بررسی تأثیر‏ ترکیب سهامداران بر محتوای اطلاعاتی سود حسابداری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

رسول برادران حسن‌زاده؛ هوشنگ تقی‌زاده؛ عباس رضایی

دوره 3، شماره 2 ، تابستان 1390، صفحه 107-124

چکیده
    پژوهش حاضر برای فراهم آوردن شواهدی در ارتباط با نقش نظارتی سرمایه‌گذاران نهادی از این منظرکه آیا مالکیت نهادی برمحتوای اطلاعاتی سود حسابداری گزارش‌ شده شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران ...  بیشتر
تعیین عوامل مؤثر بر رفتار سرمایه‌گذاری شرکت‌ها در عرصۀ بازار های ناقص
9. تعیین عوامل مؤثر بر رفتار سرمایه‌گذاری شرکت‌ها در عرصۀ بازار های ناقص

جواد مُرادی؛ غلامرضا احمدی

دوره 3، شماره 2 ، تابستان 1390، صفحه 125-136

چکیده
    شناخت و درک صحیح عوامل موثر بر تصمیم­گیری مدیران در ارتباط با مخارج سرمایه­ای، به دلیل آثار آن بر عملکرد بلند مدت شرکت از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هدف این تحقیق، بررسی و دستیابی به معیارهایی ...  بیشتر