دوره و شماره: دوره 3، شماره 3، پاییز 1390 
7. سنجش بازده غیر عادی سهام در شرایط وقفه معاملاتی

صفحه 113-126

محمدحسین قائمی؛ جواد معصومی؛ محمدرضا آزادی