دوره و شماره: دوره 4، شماره 3، پاییز 1391 
7. بررسی تأثیر سرمایه فکری بر کارایی به عنوان معیار عملکرد واحد تجاری

صفحه 87-104

علی غیوری مقدم؛ داریوش محمدی زنجیرانی؛ زعیمه نعمت‌اللهی