دوره و شماره: دوره 4، شماره 4، زمستان 1391 
8. تأثیر نظام راهبری شرکت بر میزان محافظه‌کاری در گزارشگری مالی

صفحه 103-122

یونس بادآور نهندی؛ رسول برادران حسن‌زاده؛ سعید محمودزاده باغبانی