دوره و شماره: دوره 5، شماره 1، بهار 1392 
6. بررسی فراوانی و اهمیت تجدید ارائه صورت‌های مالی

صفحه 67-86

محمد جواد ساعی؛ محمدعلی باقرپور ولاشانی؛ سید ناصر موسوی بایگی