دوره و شماره: دوره 6، شماره 1، بهار 1393 
7. رابطه بین ویژگی‌های شرکت و اولویت مدیران برای گزینش آستانه سود

صفحه 75-88

مهدی مرادزاده فرد؛ مهدی ابراهیمی میمند؛ ملیحه مرادی


8. تاثیر محدودیت‌های مالی و هزینه‌های نمایندگی بر کارایی سرمایه‌گذاری

صفحه 89-106

رسول برادران حسن زاده؛ یونس بادآورنهندی؛ لیلا نگهبان