دوره و شماره: دوره 7، شماره 3، پاییز 1394 
5. نوسان‌پذیری سود و پیش‌بینی سود

صفحه 74-61

شهناز مشایخ؛ تامیلا اعیادی احسن