تأثیر درک رفتار هزینه‌ها و تجربۀ حرفه‌ای بر دقت پیش‌بینی هزینه‌ها: تبیین الگوی عدسی برانزویک
2. تأثیر درک رفتار هزینه‌ها و تجربۀ حرفه‌ای بر دقت پیش‌بینی هزینه‌ها: تبیین الگوی عدسی برانزویک

امید فرجی؛ ساسان مهرانی

دوره 9، شماره 4 ، زمستان 1396، صفحه 1-16

http://dx.doi.org/10.22108/far.2018.104868.1111

چکیده
  قضاوت و تصمیم‌گیری راجع به پیش‌بینی هزینه‌ها یکی از حوزه‌های بااهمیت در حسابداری مدیریت می‌باشد. این پژوهش به بررسی تأثیر درک رفتار هزینه‌ها (درک درجات تقارن در رفتار هزینه‌ها) و تجربه حرفه‌ای افراد ...  بیشتر
تأثیر ضعف کنترل‌های داخلی و شکاف سهامداران کنترلی بر کارایی سرمایه‌گذاری شرکت‌های پذیرفته‌‌شده‌ در بورس اوراق بهادار تهران
3. تأثیر ضعف کنترل‌های داخلی و شکاف سهامداران کنترلی بر کارایی سرمایه‌گذاری شرکت‌های پذیرفته‌‌شده‌ در بورس اوراق بهادار تهران

رحمان ساعدی؛ محسن دستگیر

دوره 9، شماره 4 ، زمستان 1396، صفحه 17-38

http://dx.doi.org/10.22108/far.2018.106912.1147

چکیده
  اهمیت سرمایه‌گذاری برای رشد و توسعۀ اقتصادی و اجتماعی به اندازه‌ای است که از آن را یکی از اهرم‌های قوی برای رسیدن به توسعه می‌دانند؛ بنابراین، ‌توجه‌نکردن به این مقوله، باعث افت اقتصادی و قرارگرفتن ...  بیشتر
تأثیر محافظه‌کاری شرطی بر سررسید بدهی و رشد ناشی از تأمین مالی خارجی با درنظر‌گرفتن سازوکارهای نظام راهبری شرکتی
4. تأثیر محافظه‌کاری شرطی بر سررسید بدهی و رشد ناشی از تأمین مالی خارجی با درنظر‌گرفتن سازوکارهای نظام راهبری شرکتی

سید عباس هاشمی؛ هادی امیری؛ علی حسن زاده

دوره 9، شماره 4 ، زمستان 1396، صفحه 39-60

http://dx.doi.org/10.22108/far.2018.107536.1166

چکیده
  جدایی مدیریت از مالکیت، به عدم‌تقارن اطلاعاتی بین مدیران و مالکان شرکت‌ها منجر شده است. از راهکارهای سودمند برای کاهش عدم‌تقارن اطلاعاتی بین مدیران، مالکان و اعتباردهندگان، محافظه‌کاری حسابداری، ...  بیشتر
بررسی رابطۀ مالکیت ‌خانوادگی و سرعت تعدیل در میزان نگهداشت وجه ‌نقد: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران
5. بررسی رابطۀ مالکیت ‌خانوادگی و سرعت تعدیل در میزان نگهداشت وجه ‌نقد: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

علی رضا معطوفی؛ محمد گلچوبی

دوره 9، شماره 4 ، زمستان 1396، صفحه 61-82

http://dx.doi.org/10.22108/far.2018.107551.1167

چکیده
  در این پژوهش به بررسی رابطه بین مالکیت ­خانوادگی و سرعت تعدیل در میزان نگهداشت وجه نقد، در قالب 3 فرضیۀ مطابق با ادبیات پژوهش، پرداخته شده­ است. روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی و همبستگی است و برای بررسی ...  بیشتر
نقش توانایی مدیریت در پیش‌بینی بحران مالی
6. نقش توانایی مدیریت در پیش‌بینی بحران مالی

شکراله خواجوی؛ محمدحسین قدیریان آرانی

دوره 9، شماره 4 ، زمستان 1396، صفحه 83-102

http://dx.doi.org/10.22108/far.2018.107709.1172

چکیده
  از آنجا که مدیریت ضعیف یکی از مهم‌ترین عوامل شکست تجاری شناخته می‌شود، انتظار می‌رود توانایی مدیریت متغیری سودمند برای پیش‌بینی بحران مالی باشد؛ بنابراین، هدف پژوهش حاضر بهبود عملکرد الگوهای پیش‌بینی ...  بیشتر
بررسی اثر میانجی قدرت پیش‌‌بینی‌‌کنندگی سود بر رابطه بین رقابت در بازار محصول و بازده سهام
7. بررسی اثر میانجی قدرت پیش‌‌بینی‌‌کنندگی سود بر رابطه بین رقابت در بازار محصول و بازده سهام

حسین فخاری؛ محسن حسن نتاج کردی؛ جواد محمدی

دوره 9، شماره 4 ، زمستان 1396، صفحه 103-121

http://dx.doi.org/10.22108/far.2018.106463.1141

چکیده
  رقابت در بازار محصول با تأثیر بر قدرت پیش‌‌بینی‌‌کنندگی سود (‌‌یکی از معیارهای کیفیت سود)، موجب مربوط‌بودن اطلاعات حسابداری می‌شود و‌ اطلاعات مورد نیاز سرمایه‌‌گذاران در اخذ تصمیم‌‌های اقتصادی ...  بیشتر