دوره و شماره: دوره 10، شماره 3 - شماره پیاپی 37، پاییز 1397 
3. تأثیر مدیریت سود بر لحن گزارشگری مالی در نظام حسابداری ایران

صفحه 21-44

10.22108/far.2018.112473.1300

محمد پورکریم؛ سعید جبارزاده کنگرلویی؛ جمال بحری ثالث؛ حسن قلاوندی