طراحی مدل و ارزیابی نقش تعدیلی توانایی مدیریت بر رابطۀ بین خوانایی گزارشگری مالی و هزینۀ نمایندگی
2. طراحی مدل و ارزیابی نقش تعدیلی توانایی مدیریت بر رابطۀ بین خوانایی گزارشگری مالی و هزینۀ نمایندگی

محمد نوروزی؛ کاوه آذین فر؛ ابراهیم عباسی؛ ایمان داداشی

دوره 12، شماره 1 ، بهار 1399، صفحه 1-18

http://dx.doi.org/10.22108/far.2019.116175.1433

چکیده
  سودمندی اطلاعات ارائه شده توسط مدیران به خوانایی و قابلیت فهم گزارش‌های مالی بستگی دارد. مطابق با نظریه علامت‌دهی، مدیران توانمند تمایلی به مبهم و پیچیده نمودن عملکرد مطلوب خود ندارند و با توجه به توانایی‌های ...  بیشتر
نقش کیفیت حسابرسی بر رابطۀ بین عدم تقارن اطلاعاتی و ابعاد آگاهی‌دهندگی و فریبندگی مدیریت سود
3. نقش کیفیت حسابرسی بر رابطۀ بین عدم تقارن اطلاعاتی و ابعاد آگاهی‌دهندگی و فریبندگی مدیریت سود

سمیرا جودی؛ غلامرضا منصورفر

دوره 12، شماره 1 ، بهار 1399، صفحه 19-38

http://dx.doi.org/10.22108/far.2020.118604.1499

چکیده
  هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی با ابعاد مختلف مدیریت سود از حیث آگاهی‌دهندگی و فریبند‌گی آن با لحاظ‌کردن نقش تعدیل‌گری کیفیت حسابرسی است. برای اندازه‌گیری کیفیت حسابرسی ...  بیشتر
تأثیر استراتژی کسب‌وکار بر قابلیت مقایسۀ صورت‌های مالی با تأکید بر نقش عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت‌های پذیرفته‌شده بورس اوراق بهادار تهران
4. تأثیر استراتژی کسب‌وکار بر قابلیت مقایسۀ صورت‌های مالی با تأکید بر نقش عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت‌های پذیرفته‌شده بورس اوراق بهادار تهران

رحیم بنابی قدیم؛ سید علی واعظ؛ الهام اصغری زنوزی

دوره 12، شماره 1 ، بهار 1399، صفحه 39-56

http://dx.doi.org/10.22108/far.2020.116803.1457

چکیده
  زمانی که رقابت شدیدتر می‌شود، قابلیت مقایسۀ هزینه‌های اختصاصی رقابت (استراتژی کسب‌وکار) افزایش می‌یابد؛ زیرا مدیران در فرمول‌بندی استراتژی‌های رقابتی خود، بیشتر به اطلاعات گزارش‌های مالی رقبای ...  بیشتر
تبیین و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر ارزیابی اثربخش کنترل‌های داخلی در شرکت‌های پذیرفته‌شدة بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد فازی
5. تبیین و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر ارزیابی اثربخش کنترل‌های داخلی در شرکت‌های پذیرفته‌شدة بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد فازی

مهدی خرم آبادی؛ یحیی حساس یگانه؛ فرخ برزیده؛ جمشید صالحی صدقیانی

دوره 12، شماره 1 ، بهار 1399، صفحه 57-82

http://dx.doi.org/10.22108/far.2020.120904.1579

چکیده
  این پژوهش با هدف تبیین و تعیین اهمیت عوامل مؤثر بر ارزیابی اثربخش کنترل‌های داخلی در شرکت‌های پذیرفته‌شدة بورس اوراق بهادار تهران در مقطع زمانی 1398-1397 انجام شده است. متغیرهای اولی الگو با روش تحلیل محتوا ...  بیشتر
تحلیل حقوقی مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش گشتاور تعمیمیافته
6. تحلیل حقوقی مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش گشتاور تعمیمیافته

توحید کاظمی

دوره 12، شماره 1 ، بهار 1399، صفحه 83-102

http://dx.doi.org/10.22108/far.2020.118787.1509

چکیده
  مدیریت سود پدیده‌ای متأثر از عوامل محیطی است که به لحاظ نظری، براساس تئوری نمایندگی، تحلیل‌پذیر است. از منظر حقوقی، مسئلۀ نمایندگی در قالب مسئلۀ اصیل – نماینده مطرح می‌شود که وجه‌اشتراک حسابداری ...  بیشتر
چارچوبی برای رتبه‌بندی افشای مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت‌ها
7. چارچوبی برای رتبه‌بندی افشای مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت‌ها

مرتضی کاظم پور؛ محمد کاشانی‌پور؛ حسن یزدی فر؛ علی حمیدی زاده

دوره 12، شماره 1 ، بهار 1399، صفحه 103-124

چکیده
  در سال‌های گذشته، مسئولیت‌پذیری اجتماعی اهمیت و مقبولیت زیادی پیدا کرده است و بهره‌وران به این موضوع توجه ویژه‌ای کرده‌اند؛ درنتیجه شرکت‌ها باید شاخص‌های مختلف مسئولیت‌پذیری اجتماعی خود را افشا ...  بیشتر