ارزیابی تحلیلی آثار روابط سیاسی مالکیت - مدیریت و نظارت حسابرسان مبتنی بر انگیزة شهرت در کاهش هزینه‌های نمایندگی ناشی از تضاد منافع
1. ارزیابی تحلیلی آثار روابط سیاسی مالکیت - مدیریت و نظارت حسابرسان مبتنی بر انگیزة شهرت در کاهش هزینه‌های نمایندگی ناشی از تضاد منافع

محمد حسنی؛ آزاده صالحی

دوره 12، شماره 3 ، پاییز 1399، صفحه 1-22

http://dx.doi.org/10.22108/far.2020.120867.1577

چکیده
  مقالة حاضر آثار روابط سیاسی مالکیت - مدیریت و تلاش نظارتی حسابرسان را طبق انگیزة شهرت بر هزینه‌های نمایندگی ناشی از تضاد منافع بررسی کرده است. در این پژوهش از عکس نسبت کارایی دارایی‌ها به‌عنوان شاخص ...  بیشتر
قابلیت مقایسۀ صورتهای مالی، رقابت بازار محصول و اجتناب مالیاتی
2. قابلیت مقایسۀ صورتهای مالی، رقابت بازار محصول و اجتناب مالیاتی

امید فرجی؛ رضا سجادپور؛ مرتضی رفیعی؛ پریسا برجی

دوره 12، شماره 3 ، پاییز 1399، صفحه 23-44

http://dx.doi.org/10.22108/far.2020.120404.1562

چکیده
  شرکت‌ها همواره به دنبال راهکارهایی برای پرداخت کمتر مالیات‌اند؛ اجتناب مالیاتی، یکی از این راهکارها است. افزایش قابلیت مقایسۀ صورت‌های مالی با برجسته‌کردن شباهت‌ها و تفاوت‌های شرکت‌های مختلف، ...  بیشتر
رابطۀ الگوهای مدیریت سود با ادراک سرمایه‌گذاران
3. رابطۀ الگوهای مدیریت سود با ادراک سرمایه‌گذاران

حمیده اثنی عشری؛ غلامحسین اسدی؛ احسان قهرائی

دوره 12، شماره 3 ، پاییز 1399، صفحه 45-62

http://dx.doi.org/10.22108/far.2020.120491.1567

چکیده
  امروز پدیدۀ ادراک سرمایه‌گذاران از دورنمای اقتصادی شرکت‌ها در کانون توجه قرار گرفته است. این درحالیست که نقش سود خالص در تصمیمات سرمایه‌گذاران، همواره مدیران را به مدیریت سود ترغیب کرده است؛ به همین ...  بیشتر
حساسیت اقلام تعهدی و اجزای آن نسبت به عدم‌تقارن عملیاتی ناشی از تغییرات فروش
4. حساسیت اقلام تعهدی و اجزای آن نسبت به عدم‌تقارن عملیاتی ناشی از تغییرات فروش

وحید روح الهی؛ سید عباس هاشمی؛ مریم فرهادی؛ مریم شریف دوست

دوره 12، شماره 3 ، پاییز 1399، صفحه 63-82

http://dx.doi.org/10.22108/far.2020.124906.1672

چکیده
  مدل­های سنتی برآورد اقلام تعهدی اختیاری مانند مدل جونز تعدیل شده رابطه­ای خطی را بین تغییرات فروش و اقلام تعهدی فرض می­کنند. مطالعات اخیر نشان می­دهد که تغییرات فروش بر اقلام تعهدی اثر نامتقارن ...  بیشتر
بررسی تأثیر پیچیدگی شرکت بر ارتباط بین توانایی مدیریت و عدم شفافیت اطلاعات
5. بررسی تأثیر پیچیدگی شرکت بر ارتباط بین توانایی مدیریت و عدم شفافیت اطلاعات

محمدرضا نیک بخت؛ مهران جهاندوست مرغوب؛ ثریا ویسی حصار

دوره 12، شماره 3 ، پاییز 1399، صفحه 83-104

http://dx.doi.org/10.22108/far.2021.124385.1654

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر پیچیدگی شرکت بر ارتباط بین توانایی مدیریت و عدم شفافیت اطلاعات در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین‌ منظور برای اندازه‌گیری عدم شفافیت اطلاعات ...  بیشتر
تأثیر دوگانگی نقش مدیرعامل بر رابطۀ میان کیفیت افشا و هزینۀ سرمایۀ شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس تهران
6. تأثیر دوگانگی نقش مدیرعامل بر رابطۀ میان کیفیت افشا و هزینۀ سرمایۀ شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس تهران

سهراب استا؛ هادی شیخی؛ فرشاد سبزعلی پور

دوره 12، شماره 3 ، پاییز 1399، صفحه 105-124

http://dx.doi.org/10.22108/far.2020.123024.1632

چکیده
  سرمایه‌گذاران و مدیران، همواره به شناسایی عوامل اثرگذار بر هزینۀ سرمایۀ شرکت توجه ویژه داشته‌‌اند؛ بنابراین، در این پژوهش، اثر کیفیت افشای اطلاعات مالی بر هزینۀ سرمایۀ شرکت و نیز اثر تعدیل‌کنندگی ...  بیشتر