اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر ناصر ایزدی نیا

حسابداری دانشیار گروه حسابداری دانشگاه اصفهان

ase.ui.ac.ir/naser/
naser.izadiniagmail.com

سردبیر

دکتر ناصر ایزدی نیا

حسابداری دانشیار گروه حسابداری دانشگاه اصفهان

ase.ui.ac.ir/naser/
naser.izadiniagmail.com

کارشناس نشریه

دکتر منصوره قضاوی

برنامه ریزی درسی دانشگاه اصفهان

farres.ui.ac.ir
031-379334164

اعضای هیات تحریریه

داریوش فروغی

حسابداری دانشیار گروه حسابداری دانشگاه اصفهان

ase.ui.ac.ir/foroghi
foroghiase.ui.ac.ir

سید عباس هاشمی

حسابداری دانشیار حسابداری دانشگاه اصفهان

ase.ui.ac.ir/hashemi
hashemiase.ui.ac.ir

جعفر باباجانی

حسابداری استاد حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

www.babajani.ir/
jafar.babajanigmail.com

امید پورحیدری

حسابداری استاد حسابداری دانشگاه شهید باهنر کرمان

academicstaff.uk.ac.ir/opourheidari
omidmail.uk.ac.ir

علی ثقفی

حسابداری استاد حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

ali_saghafi111yahoo.com

محسن خوش طینت

حسابداری دانشیار حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

khoshtinatnikyahoo.com

محسن دستگیر

حسابداری استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

dastmwyahoo.com

ذبیح الله رضایی

حسابداری استاد حسابداری دانشگاه ممفیس آمریکا

umdrive.memphis.edu/zrezaee/www/
zrezaeememphis.edu

سید کمیل طیبی

اقتصاد استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان

ase.ui.ac.ir/komail
komailase.ui.ac.ir

غلامرضا کردستانی

حسابداری دانشیار حسابداری دانشگاه بین المللی امام خمینی

www.ikiu.ac.ir/members/?id=143&lang=0
kordestanisoc.ikiu.ac.ir

محمد نمازی

حسابداری استاد حسابداری دانشگاه شیراز

sess.shirazu.ac.ir/sess/3196483792455
mnamazirose.shirazu.ac.ir

ایرج نوروش

حسابداری استاد حسابداری دانشگاه تهران

management.ut.ac.ir/?page_id=269
inorveshut.ac.ir