مدیر مسئول


دکتر ناصر ایزدی نیا دانشیار ، گروه حسابداری دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

حسابداری

سردبیر


دکتر ناصر ایزدی نیا دانشیار ، گروه حسابداری دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

حسابداری

کارشناس نشریه


دکتر منصوره قضاوی دانشگاه اصفهان

برنامه ریزی درسی

  • farres.ui.ac.ir
  • 031-379334164

اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)


Dr Zabiholah Rezaee Professor, Department of Accounting, University of Memphis, Moffis, USA

Accounting

اعضای هیات تحریریه


دکتر داریوش فروغی دانشیار ، گروه حسابداری دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

حسابداری

اعضای هیات تحریریه


دکتر سید عباس هاشمی دانشیار،گروه حسابداری دانشگاه اصفهان،اصفهان، ایران

حسابداری

اعضای هیات تحریریه


دکتر جعفر باباجانی استاد، گروه حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی ، تهران، ایران

حسابداری

اعضای هیات تحریریه


دکتر امید پورحیدری استاد ، گروه حسابداری دانشگاه باهنر کرمان، کرمان، ایران

حسابداری

اعضای هیات تحریریه


دکتر علی ثقفی استاد ، گروه حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی ، تهران، ایران

حسابداری

اعضای هیات تحریریه


دکتر محسن خوش طینت دانشیار ، گروه حسابداری دانشگاه خاتم، تهران، ایران

حسابداری

اعضای هیات تحریریه


دکتر محسن دستگیر استاد ، گروه حسابداری دانشگاه شهیدچمران اهواز، اهواز، ایران

حسابداری

اعضای هیات تحریریه


دکتر سید کمیل طیبی استادگروه اقتصاد دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

اقتصاد

اعضای هیات تحریریه


دکتر غلامرضا کردستانی استاد گروه حسابداری دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین ، قزوین ، ایران

حسابداری

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمد نمازی استاد، گروه حسابداری، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

حسابداری

اعضای هیات تحریریه


دکتر ایرج نوروش استاد ، گروه حسابداری دانشگاه تهران، تهران، ایران

حسابداری