اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر ناصر ایزدی نیا

حسابداری دانشیار ، گروه حسابداری دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

www.magiran.com/author/profile/335261/%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%AF%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%A7
naser.izadiniagmail.com
0000-0002-5033-6026

سردبیر

دکتر ناصر ایزدی نیا

حسابداری دانشیار ، گروه حسابداری دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

www.magiran.com/author/profile/335261/%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%AF%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%A7
naser.izadiniagmail.com

کارشناس نشریه

دکتر منصوره قضاوی

برنامه ریزی درسی دانشگاه اصفهان

farres.ui.ac.ir
031-379334164

اعضای هیات تحریریه بین المللی

Dr Zabiholah Rezaee

Accounting Professor, Department of Accounting, University of Memphis, Moffis, USA

www.memphis.edu/accountancy/faculty/zrezaee.php
zrezaeememphis.edu
0000-0001-9889-9699

Dr Eman Momeni

Accounting Assistant Professor of Accounting, Northern State
University, South Dakota, USA

www.northern.edu
eman.momeninorthern.edu
0000-0001-9145-1007

اعضای هیات تحریریه

دکتر داریوش فروغی

حسابداری دانشیار ، گروه حسابداری دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

ase.ui.ac.ir/foroghi
foroghiase.ui.ac.ir
0000-0002-7164-6728

دکتر سید عباس هاشمی

حسابداری دانشیار،گروه حسابداری دانشگاه اصفهان،اصفهان، ایران

ase.ui.ac.ir/hashemi#tabcontrol_12
hashemiase.ui.ac.ir
0000-0002-3532-9020

دکتر جعفر باباجانی

حسابداری استاد، گروه حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی ، تهران، ایران

ensani.ir/fa/article/author/9710
jafar.babajanigmail.com
0000-0002-9855-8664

دکتر امید پورحیدری

حسابداری استاد ، گروه حسابداری دانشگاه باهنر کرمان، کرمان، ایران

depaem.uk.ac.ir/~opourheidari
omidmail.uk.ac.ir

دکتر علی ثقفی

حسابداری استاد ، گروه حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی ، تهران، ایران

ensani.ir/fa/article/author/997
ali_saghafi111yahoo.com
0000-0003-4240-9130

دکتر محسن خوش طینت

حسابداری دانشیار ، گروه حسابداری دانشگاه خاتم، تهران، ایران

www.magiran.com/author/profile/325763/%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%B4-%D8%B7%DB%8C%D9%86%D8%AA
khoshtinatnikyahoo.com

دکتر محسن دستگیر

حسابداری استاد ، گروه حسابداری دانشگاه شهیدچمران اهواز، اهواز، ایران

www.magiran.com/author/profile/332399/%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C%D8%B1
mdastgirhotmail.com
0000-0002-6275-0400

دکتر سید کمیل طیبی

اقتصاد استادگروه اقتصاد دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

ase.ui.ac.ir/sk.tayebi#tabcontrol_11
komailase.ui.ac.ir
0000-0002-3047-7497

دکتر غلامرضا کردستانی

حسابداری استاد گروه حسابداری دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین ، قزوین ، ایران

www.magiran.com/author/profile/331453/%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C
kordestanisoc.ikiu.ac.ir
0000-0002-8741-6548

دکتر محمد نمازی

حسابداری استاد، گروه حسابداری، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

civilica.com/p/178579/
mnamazirose.shirazu.ac.ir
0000-0002-0342-7603

دکتر ایرج نوروش

حسابداری استاد ، گروه حسابداری دانشگاه تهران، تهران، ایران

rtis2-ut-ac-ir.translate.goog/cv/inorvesh?_x_tr_sl=fa&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=en&_x_tr_pto=sc
inorveshut.ac.ir