مدیر مسئول


دکتر ناصر ایزدی نیا دانشیار گروه حسابداری دانشگاه اصفهان

حسابداری

سردبیر


دکتر ناصر ایزدی نیا دانشیار گروه حسابداری دانشگاه اصفهان

حسابداری

کارشناس نشریه


دکتر منصوره قضاوی دانشگاه اصفهان

برنامه ریزی درسی

  • farres.ui.ac.ir
  • 031-379334164

اعضای هیات تحریریه


ذبیح الله رضایی استاد حسابداری دانشگاه ممفیس آمریکا

حسابداری

اعضای هیات تحریریه


داریوش فروغی دانشیار گروه حسابداری دانشگاه اصفهان

حسابداری

اعضای هیات تحریریه


سید عباس هاشمی دانشیار حسابداری دانشگاه اصفهان

حسابداری

اعضای هیات تحریریه


جعفر باباجانی استاد حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

حسابداری

اعضای هیات تحریریه


امید پورحیدری استاد حسابداری دانشگاه شهید باهنر کرمان

حسابداری

اعضای هیات تحریریه


علی ثقفی استاد حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

حسابداری

اعضای هیات تحریریه


محسن خوش طینت دانشیار حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

حسابداری

  • khoshtinatnikyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


محسن دستگیر استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

حسابداری

اعضای هیات تحریریه


سید کمیل طیبی استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان

اقتصاد

اعضای هیات تحریریه


غلامرضا کردستانی دانشیار حسابداری دانشگاه بین المللی امام خمینی

حسابداری

اعضای هیات تحریریه


محمد نمازی استاد حسابداری دانشگاه شیراز

حسابداری

اعضای هیات تحریریه


ایرج نوروش استاد حسابداری دانشگاه تهران

حسابداری