مدیر مسئول


دکتر ناصر ایزدی نیا دانشیار گروه حسابداری دانشگاه اصفهان

حسابداری

سردبیر


دکتر ناصر ایزدی نیا دانشیار گروه حسابداری دانشگاه اصفهان

حسابداری

اعضای هیات تحریریه


ذبیح الله رضایی استاد حسابداری دانشگاه ممفیس آمریکا

حسابداری

اعضای هیات تحریریه


داریوش فروغی دانشیار گروه حسابداری دانشگاه اصفهان

حسابداری

اعضای هیات تحریریه


سید عباس هاشمی دانشیار حسابداری دانشگاه اصفهان

حسابداری

اعضای هیات تحریریه


جعفر باباجانی استاد حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

حسابداری

اعضای هیات تحریریه


امید پورحیدری استاد حسابداری دانشگاه شهید باهنر کرمان

حسابداری

اعضای هیات تحریریه


علی ثقفی استاد حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

حسابداری

اعضای هیات تحریریه


محسن خوش طینت دانشیار حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

حسابداری

  • khoshtinatnikyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


محسن دستگیر استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

حسابداری

اعضای هیات تحریریه


سید کمیل طیبی استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان

اقتصاد

اعضای هیات تحریریه


غلامرضا کردستانی دانشیار حسابداری دانشگاه بین المللی امام خمینی

حسابداری

اعضای هیات تحریریه


محمد نمازی استاد حسابداری دانشگاه شیراز

حسابداری

اعضای هیات تحریریه


ایرج نوروش استاد حسابداری دانشگاه تهران

حسابداری

کارشناس نشریه


دکتر منصوره قضاوی دانشگاه اصفهان

برنامه ریزی درسی

  • farres.ui.ac.ir
  • 031-379334164