شناسنامه علمی نشریه پژوهش های حسابداری مالی: سال دهم، شماره سوم، پیاپی 37، پاییز 1397

شناسنامه علمی شماره

10.22108/far.2018.24093

عنوان مقاله [English]

شناسنامه علمی نشریه پژوهش های حسابداری مالی: سال دهم، شماره سوم، پیاپی 37، پاییز 1397