اهداف و چشم انداز

هدف از چاپ نشریه پژوهش‌های حسابداری مالی، نشر یافته های علمی حاصل از تحقیقات تجربی حسابداری و مالی و سایر موضوعات مرتبط در زمینه‌های گزارش‌گری مالی، رویکردهای جدید در تهیه و گزارش اطلاعات حسابداری، حسابداری اجتماعی، استانداردهای حسابداری مالی، بازارهای سرمایه ، پژوهش‌های رفتاری در حسابداری مالی و  اعتبار بخشی به اطلاعات حسابداری می‌ باشد.

نشریه پژوهش‌های حسابداری مالی در زمینه‌های ذیل مقاله دریافت می‌کند:

• گزارش‌گری مالی

• رویکردهای جدید در تهیه و گزارش اطلاعات حسابداری

• حسابداری اجتماعی

• استانداردهای حسابداری مالی

• بازارهای سرمایه و اطلاعات حسابداری

• پژوهش‌های رفتاری در حسابداری مالی

• اعتبار بخشی به اطلاعات حسابداری