مجله‌ی پژوهش‌های حسابداری مالی در زمینه‌های ذیل مقاله دریافت می‌کند:

• گزارش‌گری مالی

• رویکردهای جدید در تهیه و گزارش اطلاعات حسابداری

• حسابداری اجتماعی

• استانداردهای حسابداری مالی

• بازارهای سرمایه و اطلاعات حسابداری

• پژوهش‌های رفتاری در حسابداری مالی

• اعتبار بخشی به اطلاعات حسابداری