داوران سال 1398

لیست داوران نشریه پژوهش های حسابداری مالی

نام

نام خانوادگی

سمت سازمانی

پست الکترونیکی

اشتراک داوران در پایگاه های بین المللی و استفاده از آنها

علیرضا

رهروی دستجردی

 استادیار دانشگاه اصفهان - دانشکده علوم اداری و اقتصاد -  گروه حسابداری

alireza18467@gmail.com

 

محمدرضا

مهربان پور

دانشیار گروه حسابداری و مالی، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

mehrabanpour@ut.ac.ir

https://publons.com/researcher/2809350/mohammadreza-mehrabanpour/

نرگس

حمیدیان

استادیار گروه حسابداری دانشگاه اصفهان

nargeshamidian@yahoo.com

 

آمنه

بذرافشان

استادیار گروه حسابداری، دانشکده علوم اداری، دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)، مشهد، ایران.

bazrafshan@imamreza.ac.ir

 

مهدی

صفری گرایلی

استادیار گروه حسابداری، واحد بندرگز، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرگز، ایران.

mehdi.safari83@yahoo.com

 

سعید

علی احمدی

دانشیار گروه حسابداری- دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

saeidaliahmadi@yahoo.com

 

امید

پورحیدری

استاد حسابداری، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

opourheidari@uk.ac.ir

https://publons.com/researcher/2074023/omid-pourheidari/

دکتر یاسر

رضائی پیته نوئی

استادیار حسابداری، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

rezaei.yasser@gmail.com

 

غلامرضا

کردستانی

دانشیار دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین

gkordestani@yahoo.com

 

فرزانه

نصیرزاده

دانشیار  دانشگاه فردوسی مشهد- دانشکده علوم اداری و اقتصاد

nasirzadeh@um.ac.ir

https://publons.com/researcher/3887091/farzaneh-nasirzadeh/

سید عباس

هاشمی

دانشیار گروه حسابداری دانشگاه اصفهان

a.hashemi2@yahoo.com

 

داریوش

فروغی

دانشیار گروه حسابداری دانشگاه اصفهان

d.foroghi@gmail.com

 

محمد

کاشانی‌پور

دانشیار حسابداری، دانشگاه تهران،قم ، ایران.

kashanipour@ut.ac.ir

 

امیر

رسائیان

اصفهان-خیابان سپاه-اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان

a.rasaiian@umz.ac.ir

 

میثم

عرب‌زاده

استادیار دانشگاه کاشان

arabzadeh62@yahoo.com

https://publons.com/researcher/4503143/meysam-arabzadeh/

محمد

ابراهیمی

دکتر حسابداری- اداره امور مالیاتی اصفهان

ebrahimi_liv@yahoo.com

 

مولود

پله

استادیار گروه حسابداری دانشگاه ازاد اسلامی واحد مهاباد

peleh.mawlood@gmail.com

 

افسانه

سروش یار

استادیار ، دانشکده علوم انسانی و حقوق، گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

a_soroushyar@yahoo.com

 

مصطفی

صبوری

کارشناس ارشد مالیاتی استان اصفهان و دانشجوی دکتر ی اصفهان

saboori635@yahoo.com

 

نویدرضا

نمازی

استادیار دانشگاه شیراز

navidnamazi2003@yahoo.com

 

توحید

کاظمی

استادیار، گروه حسابداری، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران.

drtohid.acc@gmail.com

 

رحمان

ساعدی

استادیار گروه حسابداری، واحد اصفهان(خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

saedi.rahman@yahoo.com

 

احسان

کمالی

استادیار گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف آباد، نجف آباد ، ایران

ehsankamali_acc@yahoo.com

 

رضا

جامعی

دانشیار - دانشکده علوم انسانی- گروه حسابداری- دانشگاه سنندج

frjamei@yahoo.com

 

مجتبی

افشارجهانشاهی

استادیار، گروه حسابداری، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان، ایران

afshar@vru.ac.ir

 

یونس

بادآور نهندی

دانشیار گروه حسابداری، دانشکده مدیریت، اقتصاد و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز، تبریز، ایران

yb_nahandi@yahoo.com

 

محمود

بهنام پور

استادیار حسابداری دانشگاه راغب اصفهانی

mahmood_behnampour@yahoo.com

https://publons.com/researcher/4813024/mahmood-behnampour/

سید علی

حسینی

استادیار گروه حسابداری دانشگاه الزهرا

a.hosseini@alzahra.ac.ir

 

رضوان

حجازی

دانشیار گروه حسابداری دانشگاه الزهر

hejazi33@yahoo.com

 

قدرت اله

نیکزاد چالشتری

استادیار گروه حسابداری، دانشکده حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه

gh_nikzad@yahoo.com

 

محمد

امری اسرمی

استادیار، گروه حسابداری، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

m.amriasrami@semnan.ac.ir

 

محمدعلی

آقایی

دانشیار، گروه حسابداری، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت‌مدرس، تهران، ایران

aghaeim@modares.ac.ir

 

محمد

حسنی

استادیار حسابداری، گروه تحصیلات تکمیلی حسابداری و حسابرسی، دانشکده مدیریت، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

m_hassani@iau-tnb.ac.ir

 

محمود

همت فر

استادیار گروه حسابداری

dr.hematfar@yahoo.com

https://publons.com/researcher/4544400/mahmoud-hematfar/

مجید

هاشمی

دانشچوی دکتری حسابداری دانشگاه اصفهان

majidhashemi1990@gmail.com

 

حمیدرضا

میرزایی

استادیار گروه حسابداری دانشگاه یزد

hmirzaei@yazd.ac.ir

 

محمدرضا

نیک بخت

دانشیار حسابداری ، گروه حسابداری، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

mnikbakht@ut.ac.ir

 

یعقوب

اقدم مزرعه

استادیار حسابداری
دانشگاه آزاد ناحیه شبستر(واحد صوفیان)

aghdam.acc@gmail.com

 

امیرحسین

تائبی

استادیار،گروه حسابداری، دانشکده ادبیات ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

amirtaebi@gmail.com

 

عسگر

پاک مرام

استادیار گروه حسابداری دانشگاه آزاد بناب

pakmaram@bonabiau.ac.ir

https://publons.com/researcher/4429199/asgar-pakmaram/

رسول

عبدی

استادیار گروه حسابداری، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب، ایران.

abdi_rasool@yahoo.com

 

آرزو

آقایی چادگانی

استادیار گروه حسابداری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد نجف آباد

arezooaghaie2001@yahoo.com

 

خدیجه

ابراهیمی

دانشیار گروه حسابداری، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

ebrahimi641@yahoo.com

 

محمد

نمازی

استاد دانشگاه شیراز

mnamazi@rose.shirazu.ac.ir

https://publons.com/researcher/1422613/mohammad-namazi/

زهره

حاجیها

استادیار گروه حسابداری، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

z_hajiha@yahoo.com

 

مهدی

میرزایی

استادیار  - دانشکده‌ی علوم اداری و اقتصاد- گروه حسابداری- دانشگاه اصفهان

m_mirzaieee@yahoo.com

 

علی

رحمانی

استاد گروه حسابداری دانشگاه الزهرا

rahmani@alzahra.ac.ir

https://publons.com/researcher/3113088/ali-rahmani/

مصطفی

دری سده

استادیار حسابداری دانشگاه رفسنجان

m.dorry@yahoo.com

 

جمال

برزگری خانقاه

دانشیار - دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری - گروه حسابداری- دانشگاه یزد

barzegari@yazd.ac.ir

https://publons.com/researcher/2828868/jamal-barzegari-khanagha/

رافیک

باغومیان

استادیار گروه مالی و حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

rafikba@yahoo.com