درباره نشریه

نشریه پژوهش های حسابداری مالی : به صورت  فصلنامه به زبان فارسی منتشر می شود. دسترسی به این نشریه آزاد است و بررسی مقاله در این نشریه مشمول هزینه  است.

عنوان: Pizhūhish/hā-yi ḥisābdārī-i mālī.

عنوان فارسی: نشریه پژوهش های حسابداری مالی

عنوان انگلیسی: Journal of Financial Accounting

ناشر: دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

رتبه در وزارت علوم:   (815)A

رتبه در ISC  : ضریب تاثیر  هسته- 1.771 - Q1

میانگین داوری 3 ماه

صاحب امتیاز دانشگاه اصفهان

مدیر مسئول:  ناصر ایزدی نیا

سردبیر:  ناصر ایزدی نیا

                                               2322-3405   :شاپای الکترونیکی

 اعتبار نشریه: علمی

زبان: فارسی و چکیده انگلیسی

نوبت انتشار:  فصلنامه

شروع انتشار: 1388

نوع داوری: دوسو ناشناس

هزینه انتشار: دارد، 3900000 ریال (هزینه بررسی اولیه: 1/200/000 ریال، هزینه پذیرش نهایی: 2/700/000 ریال )

دسترسی: آزاد

سامانه‌ها و نرم‌افزارهای مشابهت یاب مقالات علمی: سمیم نور (مقالات با بیش از 7 درصد همانندی در بخش نتایج، داده ها و روش تحقیق قابل بررسی نیستند. )

نمایه شده: ,  Academia,  Google Shcolar,  EBSCO host databases,  Ulrichsweb,  ...

 CC License: CC BY-NC

مالک حق‌مؤلف / دارنده حق حق‌مؤلف: نویسندگان دارندۀ حق‌مؤلف مقالۀ خود بدون محدودیت هستند. نویسنده کنترل کاملی بر اثر علمی خود دارد (به عنوان مثال، حق استفاده مجدد، توزیع، انتشار مجدد و غیره را حفظ می‌کند).

نکته: مقالات منتشر شده در شماره های قبل از جلد 14 شماره 2 (2022) تحت مجوز Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC 4.0) منتشر نشدند.

این نشریه پیرو کمیته اخلاق در انتشار (COPE) است و از بالاترین استانداردهای اخلاقی مطابق با قوانین اخلاقی پیروی می کند.  

 خط مشی سرقت ادبی: نویسنده (نویسندگان) باید از سرقت ادبی از هر نوع خودداری کنند و در صورت اصالت متن، از اصل مالکیت معنوی و مالکیت مشترک داده ها تبعیت کنند. مشاهدات جدید با نشان دادن امکان تکرارپذیری آزمایش ها به عنوان سرقت ادبی تفسیر نمی شود، مشروط بر اینکه داده هایی که باید تأیید شوند به صراحت نقل شده باشند. 

نشریه پژوهش های حسابداری مالی هر مورد سرقت ادبی را بر اساس معیارهای خود قضاوت می کند. اگر سرقت ادبی توسط ویراستاران، داوران یا هیات تحریریه در هر مرحله از انتشار، قبل یا بعد از پذیرش، در حین ویرایش یا در مرحله اثبات صفحه شناسایی شود، به نویسنده یا نویسنده‌ها هشدار داده شده  و از او خواسته می شود تا متن را بازنویسی کند و به منابع اصلی استناد دقیق بدهد. اگر سرقت ادبی گسترده باشد، ممکن است مقاله رد شود.

در صورت تشخیص سرقت علمی گسترده پس از انتشار مقاله، مقاله از آرشیو حذف می‌شود، این سرقت ادبی در سایت نشریه اعلام می‌شود و نام (نویسنده یا نویسندگان) در لیست سیاه قرار می‌گیرد.

زمینه مطالعاتی

نشریه پژوهش‌های حسابداری مالی در زمینه‌های ذیل مقاله دریافت می‌کند:

• گزارش‌گری مالی

• رویکردهای جدید در تهیه و گزارش اطلاعات حسابداری

• حسابداری اجتماعی

• استانداردهای حسابداری مالی

• بازارهای سرمایه و اطلاعات حسابداری

• پژوهش‌های رفتاری در حسابداری مالی

• اعتبار بخشی به اطلاعات حسابداری