نام

نام خانوادگی

 پست الکترونیکی

رتبه علمی سمت / سازمان

داریوش

فروغی

d.foroghi@gmail.com

دانشیار دانشگاه اصفهان

نرگس

حمیدیان

nargeshamidian@yahoo.com

استادیار عضو هیئت علمی گروه حسابداری دانشگاه اصفهان

علیرضا

رهروی دستجردی

alireza18467@gmail.com

استادیار دانشگاه اصفهان - دانشکده علوم اداری و اقتصاد -  گروه حسابداری

مهدی

صفری گرایلی

mehdi.safari83@yahoo.com

دانشیار گروه حسابداری، واحد بندرگز، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرگز، ایران.

عباس

افلاطونی

abbasaflatooni@gmail.com

استادیار گروه حسابداری دانشگاه بوعلی سینا همدان

 

سعید

جبارزاده کنگرلویی

jabbarzadeh.s@gmail.com

دانشیار گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ارومیه، ارومیه، ایران

نویدرضا

نمازی

navidnamazi2003@yahoo.com

استادیار دانشگاه شیراز

سید عباس

هاشمی

a.hashemi2@yahoo.com

دانشیار

جمال

برزگری خانقاه

barzegari@yazd.ac.ir

دانشیار- دانشگاه یزد - دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری - گروه حسابداری

امید

پورحیدری

opourheidari@uk.ac.ir

استاد حسابداری، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران.

مسعود

طاهری

masoudtaheri99@yahoo.com

دکتری حسابداری دانشگاه اصفهان

 

سعید

علی احمدی

saeidaliahmadi@yahoo.com

استادیار اصفهان- دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

شکراله

خواجوی

shkhajavi@rose.shirazu.ac.ir

استاد دانشگاه شیراز

محسن

دستگیر

dastmw@yahoo.com

استاد حسابداری، گروه حسابداری، دانشگاه شهید چمران ، اهواز، ایران

مصطفی

دری سده

m.dorry@yahoo.com

استادیار حسابداری دانشگاه رفسنجان

فرزین

رضایی

farzinrezaei@yahoo.com

دانشیار دنشکده حسابداری ومدیریت دانشگاه ازاد اسلامی قزوین

امین

حاجیان نژاد

a.hajiannejad@ase.ui.ac.ir

استادیار حسابداری دانشگاه اصفهان

امیر

رسائیان

a.rasaiian@umz.ac.ir

اصفهان-خیابان سپاه-اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان

نرگس

سرلک

sarlak.narges@gmail.com

دانشیار دانشگاه قم، دانشکده مدیریت، گروه حسابداری

محمد

ابراهیمی

ebrahimi_liv@yahoo.com

دکتر حسابداری- اداره امور مالیاتی اصفهان

میثم

عرب‌زاده

arabzadeh62@yahoo.com

دانشگاه کاشان

 

محمد امید

اخگر*

mo.akhgar@uok.ac.ir

استادیار- دانشگاه کردستان- گروه حسابداری

بیتا

مشایخی

mashaykhi@ut.ac.ir

دانشیار

رضوان

حجازی

hejazi33@gmail.com

دانشیار

خدیجه

ابراهیمی

ebrahimi641@yahoo.com

استادیار گروه حسابداری، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

فرزین

رضایی

farzin.rezaei@qiau.ac.ir

دانشیار،گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، قزوین، ایران

مجتبی

افشارجهانشاهی

afshar@vru.ac.ir

استادیار، گروه حسابداری، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان، ایران

احمد

عبداللهی

ahmabdollahi@gmail.com

استادیار حسابداری، موسسه آموزش عالی گلستان، گرگان، ایران

محسن

رشیدی باغی

rashidi.m@lu.ac.ir

استادیار گروه حسابداری، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

غلامرضا

کردستانی

gkordestani@yahoo.com

دانشیار دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین

افسانه

سروش یار

a_soroushyar@yahoo.com

اصفهان، خوراسگان، بلوار ارغوانیه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، دانشکده علوم انسانی و حقوق، گروه حسابداری

 

مولود

پله

peleh.mawlood@gmail.com

استادیار عضو هیئت علمی دانشگاه ازاد اسلامی واحد مهاباد

دکتر یاسر

رضائی پیته نوئی

rezaei.yasser@gmail.com

استادیار حسابداری، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

محمدعلی

آقایی

aghaeim@modares.ac.ir

دانشیار، گروه حسابداری، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت‌مدرس، تهران، ایران

محمد رضا

رستمی

rostami1973@yahoo.com

استادیار گروه مدیریت، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

احسان

کمالی

ehsankamali_acc@yahoo.com

استادیار گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف آباد، نجف آباد ، ایران

مهدی

عربصالحی

m_arabsalehi@yahoo.com

دانشیار گروه حسابداری، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

نازنین

بشیری منش

bashirimanesh@gmail.com

استادیار گروه حسابداری، دانشگاه پیام نور

حسن

زلقی

zalaghi@basu.ac.ir

دانشیار گروه حسابداری دانشگاه بوعلی سینا همدان

رضا

پیرایش

r-pirayesh@znu.ac.ir

دانشیار گروه حسابداری دانشگاه زنجان

ابراهیم

عباسی

abbasiebrahim2000@yahoo.com

استادیار دانشگاه الزهرا دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی گروه مدیریت

کاظم

شمس الدینی

kshams@uk.ac.ir

استادیار حسابداری،دانشگاه شهید باهنرکرمان

رویا

دارابی

royadarabi110@yahoo.com

دانشیار گروه آموزشی حسابداری، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

ذبیح اله

خانی معصوم آبادی

khanifinance@gmail.com

استادیار گروه حسابداری، واحد فسا، دانشگاه آزاد اسلامی، فسا، ایران

جمشید

پیک فلک

peikfalak@yahoo.com

استادیار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

مجید

هاشمی

majidhashemi1990@gmail.com

دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه اصفهان

ویدا

ورهرامی

vida.varahrami@gmail.com

استادیار اقتصاد گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی

سید علی

واعظ

sa.vaez@gmail.com

دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز

محمود

همت فر

dr.hematfar@yahoo.com

استادیار

سهراب

استا

sohrab.ghasrejadid@gmail.com

استادیار گروه حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران.

محمدرضا

مهربان پور

mehrabanpour@ut.ac.ir

استادیار گروه حسابداری و مالی، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

مهدی

ناظمی اردکانی

nazemi@yazd.ac.ir

استادیار دانشگاه یزد، یزد، ایران

رحمان

ساعدی

saedi.rahman@yahoo.com

استادیار گروه حسابداری، واحد اصفهان(خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

 

سید محمود

موسوی شیری

mousavi1973@yahoo.com

استادیار  دانشگاه پیام نور مشهد-گروه حسابداری

علیرضا

معطوفی

alirezamaetoofi@gmail.com

دانشیار استادیار گروه حسابداری، واحد گرگان ،دانشگاه آزاد اسلامی ، گرگان، ایران.

غلامرضا

منصورفر

mansour325@yahoo.com

دانشیار ارومیه، دانشگاه ارومیه، دانشکده اقتصاد و مدیریت، گروه حسابداری

آمنه

بذرافشان

bazrafshan@imamreza.ac.ir

استادیار گروه حسابداری، دانشکده علوم اداری، دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)، مشهد، ایران.

 

مجید

عظیمی یانچشمه

azimimajid.yan@yahoo.com

استادیار

امیرحسین

تائبی

amirtaebi@gmail.com

استادیار،گروه حسابداری، دانشکده ادبیات ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

مهنام

ملایی

molaie61@gmail.com

استادیار حسابداری دانشگاه آزاد مبارکه

توحید

کاظمی

drtohid.acc@gmail.com

استادیار، گروه حسابداری، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران.

محمد

کاشانی‌پور

kashanipour@ut.ac.ir

دانشیار حسابداری، دانشگاه تهران،قم ، ایران.

سعید

یادگاری

syadegari15@yahoo.com

دانشیار عضو هیآت علمی دانشگاه اشرفی اصفهانی، گروه حسابداری

 

علیرضا

پورگودرزی

alirezapourgoudarzi@ymail.com

دانشگاه اصفهان

بهاره

بنی طالبی

banitalebi57@yahoo.com

استادیار حسابداری دانشگاه ازاد شهرکرد

امید

فرجی

omid_faraji@ut.ac.ir

استادیار حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران