لیست داوران سال 1400

نام

نام خانوادگی

سمت سازمانی

پست الکترونیکی

اشتراک داوران در پایگاه های بین المللی و استفاده از آنها

خدیجه

ابراهیمی

دانشیار گروه حسابداری، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

ebrahimi641@yahoo.com

 

مجتبی

افشارجهانشاهی

استادیار، گروه حسابداری، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان، ایران

afshar@vru.ac.ir

 

محمدعلی

آقایی

دانشیار، گروه حسابداری، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت‌مدرس، تهران، ایران

aghaeim@modares.ac.ir

 

محمد

امری اسرمی

استادیار، گروه حسابداری، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

m.amriasrami@semnan.ac.ir

 

یونس

بادآور نهندی

دانشیار گروه حسابداری، دانشکده مدیریت، اقتصاد و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز، تبریز، ایران

yb_nahandi@yahoo.com

 

رافیک

باغومیان

استادیار گروه مالی و حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

rafikba@yahoo.com

 

جمال

برزگری خانقاه

دانشیار - دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری - گروه حسابداری- دانشگاه یزد

barzegari@yazd.ac.ir

https://www.webofscience.com/wos/author/record/1115170

محمود

بهنام پور

استادیار حسابداری دانشگاه راغب اصفهانی

mahmood_behnampour@yahoo.com

https://www.webofscience.com/wos/author/record/3336408

عسگر

پاک مرام

استادیار گروه حسابداری دانشگاه آزاد بناب

pakmaram@bonabiau.ac.ir

https://www.webofscience.com/wos/author/record/2275012

امید

پورحیدری

استاد حسابداری، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

opourheidari@uk.ac.ir

https://www.webofscience.com/wos/author/record/1447965

امیرحسین

تائبی

استادیار،گروه حسابداری، دانشکده ادبیات ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

amirtaebi@gmail.com

 

رضوان

حجازی

دانشیار گروه حسابداری دانشگاه الزهر

hejazi33@yahoo.com

 

سید علی

حسینی

استادیار گروه حسابداری دانشگاه الزهرا

a.hosseini@alzahra.ac.ir

 

نرگس

حمیدیان

استادیار گروه حسابداری دانشگاه اصفهان

nargeshamidian@yahoo.com

 

مصطفی

دری سده

استادیار حسابداری دانشگاه رفسنجان

m.dorry@yahoo.com

 

امیر

رسائیان

اصفهان-خیابان سپاه-اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان

a.rasaiian@umz.ac.ir

 

دکتر یاسر

رضائی پیته نوئی

استادیار حسابداری، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

rezaei.yasser@gmail.com

 

علیرضا

رهروی دستجردی

 استادیار دانشگاه اصفهان - دانشکده علوم اداری و اقتصاد -  گروه حسابداری

alireza18467@gmail.com

 

رحمان

ساعدی

استادیار گروه حسابداری، واحد اصفهان(خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

saedi.rahman@yahoo.com

 

افسانه

سروش یار

استادیار ، دانشکده علوم انسانی و حقوق، گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

a_soroushyar@yahoo.com

 

مهدی

صفری گرایلی

استادیار گروه حسابداری، واحد بندرگز، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرگز، ایران.

mehdi.safari83@yahoo.com

 

میثم

عرب‌زاده

استادیار دانشگاه کاشان

arabzadeh62@yahoo.com

https://www.webofscience.com/wos/author/record/2578381

محمد

کاشانی‌پور

دانشیار حسابداری، دانشگاه تهران،قم ، ایران.

kashanipour@ut.ac.ir

 

توحید

کاظمی

استادیار، گروه حسابداری، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران.

drtohid.acc@gmail.com

 

غلامرضا

کردستانی

دانشیار دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین

gkordestani@yahoo.com

 

احسان

کمالی

استادیار گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف آباد، نجف آباد ، ایران

ehsankamali_acc@yahoo.com

 

محمدرضا

مهربان پور

دانشیار گروه حسابداری و مالی، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

mehrabanpour@ut.ac.ir

https://www.webofscience.com/wos/author/record/1389193

فرزانه

نصیرزاده

دانشیار  دانشگاه فردوسی مشهد- دانشکده علوم اداری و اقتصاد

nasirzadeh@um.ac.ir

https://www.webofscience.com/wos/author/record/2074662

نویدرضا

نمازی

استادیار دانشگاه شیراز

navidnamazi2003@yahoo.com

 

محمد

نمازی

استاد دانشگاه شیراز

mnamazi@rose.shirazu.ac.ir

https://www.webofscience.com/wos/author/record/1343144

سید عباس

هاشمی

دانشیار گروه حسابداری دانشگاه اصفهان

a.hashemi2@yahoo.com

 

مجید

هاشمی

دانشچوی دکتری حسابداری دانشگاه اصفهان

majidhashemi1990@gmail.com

 

محمود

همت فر

استادیار گروه حسابداری

dr.hematfar@yahoo.com

https://www.webofscience.com/wos/author/record/2329328

محمدرمضان

احمدی

استادیار دانشگاه شهید چمران - - اهواز، دانشگاه شهید چمران، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، گروه حسابداری

ahmadi_m@scu.ac.ir

 

سهراب

استا

گروه حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران.

sohrab.ghasrejadid@gmail.com

 

مجتبی

افشارجهانشاهی

استادیار، گروه حسابداری، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان، ایران

afshar@vru.ac.ir

 

عباس

افلاطونی

دانشیارگروه حسابداری، دانشگاه بوعلی سینا

abbasaflatooni@gmail.com

 

رضا

پیرایش

دانشیارگروه حسابداری، دانشگاه زنجان

r-pirayesh@znu.ac.ir

 

حسین

جباری

استادیارگروه حسابداری، موسسه آموزش عالی بینالود، مشهد

hsnjabbary@yahoo.com

 

نجمه

حاجیان

دانشیارگروه حسابداری، دانشگاه خاتم

hajiyan.najmeh@gmail.com

 

رضا

حصارزاده

دانشیارگروه حسابداری، دانشگاه  فردوسی مشهد

hesarzadeh@um.ac.ir

 

مهدی

خرم آبادی

استادیار گروه حسابداری، دانشکده  مدیریت، اقتصاد و حسابداری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

mehdi.khorramabadi@gmail.com

 

مهدی

خزائی

استادیار گروه حسابداری، دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا

khazaei7@gmail.com

 

محسن

دستگیر

استاد حسابداری، گروه حسابداری، دانشگاه شهید چمران ، اهواز، ایران

dastmw@yahoo.com

 

مریم

دولو

استادیار مالی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران ، ایران

ma_davallou@yahoo.com

 

امین

رستمی

گروه حسابداری، دانشگاه اصفهان.

amin.rostami7@gmail.com

 

محسن

رشیدی باغی

گروه حسابداری، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

rashidi.m@lu.ac.ir

 

فرزین

رضایی

دانشیار دنشکده حسابداری ومدیریت دانشگاه ازاد اسلامی قزوین

farzinrezaei@yahoo.com

 

محمد

رمضان احمدی

دانشیار حسابداری، علوم انسانی،دانشگاه شهید چمران اهواز،ایران

arman2015.arman@yahoo.com

 

محمد جواد

زارع بهنمیری

دانشیار حسابداری، دانشگاه قم

mj.zare@qom.ac.ir

 

حسن

زلقی

دانشیار حسابداری، دانشگاه بوعلی سینا

zalaghi@basu.ac.ir

 

علی

سعادت نیا

دانشیار حسابداری، دانشگاه تربیت مدرس

a.saadatnia@modares.ac.ir

 

کاظم

شمس الدینی

استادیار حسابداری،دانشگاه شهید باهنرکرمان

kshams@uk.ac.ir

 

فرید

صفتی

استادیار گروه حسابداری
گروه حسابداری، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران

f_sefaty51@yahoo.com

 

قدرت‌اله

طالب‌نیا

دانشیار حسابداری، دانشکده مدیریت و اقتصاد  

gh_talebnia@yahoo.com

 

مسعود

طاهری نیا

استادیار حسابداری، دانشگاه لرستان-

ma.taheri92@gmail.com

 

علیرضا

فضل‌زاده

دانشیار گروه مدیریت، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

fazlzadeh@tabrizu.ac.ir

 

مهدی

مشکی

دانشیار مالی، دانشگاه پیام نور، رشت، ایران

m_meshki@pnu.ac.ir

 

مهدی

ناظمی اردکانی

استادیار حسابداری دانشگاه یزد، یزد، ایران

nazemi@yazd.ac.ir

 

ویدا

ورهرامی

استادیار اقتصاد گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی

vida.varahrami@gmail.com