نشریه پژوهش های حسابداری مالی: سال یازدهم، شماره دوم، پیاپی 40، تابستان 1398

شناسنامه علمی شماره

10.22108/far.2019.24197

عنوان مقاله [English]

نشریه پژوهش های حسابداری مالی: سال یازدهم، شماره دوم، پیاپی 40، تابستان 1398