نشریه پژوهش های حسابداری مالی: سال سیزدهم، شماره دوم، پیاپی 48، تابستان 1400

شناسنامه علمی شماره

10.22108/far.1400.26229

عنوان مقاله [English]

Volume & Issue: Volume 13, Issue 2 - Serial Number 48, Summer 2021