نشریه پژوهش های حسابداری مالی: سال سیزدهم ، شماره چهارم، 50، زمستان 1400

شناسنامه علمی شماره


عنوان مقاله [English]

Volume & Issue: Volume 13, Issue 4 - Serial Number 50, August 2022