تاثیر انحراف توجه سهامدار نهادی بر چسبندگی پاداش هیات مدیره با تاکید بر اطمینان بیش از حد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 استادیار گروه حسابداری، واحد هشترود، دانشگاه آزاد اسلامی، هشترود، ایران

چکیده

بی توجهی یا کم توجهی سهامداران نهادی به عنوان ضعف سازوکار نظارتی و اطمینان بیش از حد مدیریت به عنوان عامل رفتاری مدیریت، می تواند اثربخشی برنامه های انگیزشی برای بیشینه سازی ارزش شرکت و کارایی قراردادها از جمله قراردادهای پاداش را کاهش دهد. بر این اساس هدف این پژوهش بررسی تاثیر انحراف توجه سهامدار نهادی بر چسبندگی پاداش هیات مدیره با تاکید بر اطمینان بیش از حد مدیریت شرکت‏ های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. آزمون فرضیه های پژوهش، با داده های 123 شرکت در فاصله زمانی 1391-1400 با استفاده از مدل های رگرسیونی چند گانه، نشان داد ضمن وجود اثر چسبندگی پاداش، انحراف توجه سهامداران نهادی شدت چسبندگی پاداش را افزایش می دهد و با افزایش اطمینان بیش از حد مدیریت تاثیر مثبت انحراف توجه سهامدار نهادی بر چسبندگی پاداش هیات مدیره افزایش می یابد. یعنی انحراف توجه سهامداران نهادی و اطمینان بیش از حد مدیریت، می‌تواند کارایی قراردادهای پاداش را کاهش دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of Institutional Investors’ Distraction on the stickiness of the board of directors' compensation with an emphasis on overconfidence

نویسندگان [English]

  • seyed ali vaez 1
  • rahim bonabi ghadim 2
1 accounting department , faculty of economics and social science, shahid chamran university of ahvaz , ahvaz, iran
2 Assistant Prof in Accounting, Hashtrood Branch, Islamic Azad University, Hashtrood, Iran
چکیده [English]

The institutional shareholders inattention or lack of attention as the weakness of the supervisory mechanism and management overconfidence as the management’s behavioral factor can reduce the effectiveness of the incentive programs to maximize the company value and contracts efficiency. Based on this, the aim of this research is to investigate the effect of Institutional Investors’ Distraction on the stickiness of the board of directors' compensation with an emphasis on the management overconfidence of the companies admitted to the Tehran Stock Exchange. The test of the research hypotheses with the data of 123 companies in the period of 1391-1400 using multiple regression models, showed that while there is the effect of compensation stickiness, the Institutional Investors’ Distraction increases the intensity of compensation stickiness and by increasing the management overconfidence, the positive effect of Institutional Investors’ Distraction on the stickiness of the compensation stickiness increases. That is, the institutional shareholders inattention and management overconfidence causes a decrease in the proportionality of the paid compensation with the performance and an increase in the opportunistic behavior of the management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Institutional Investors&rsquo؛ Distraction
  • management overconfidence
  • opportunistic stickiness
  • agency theory

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 08 خرداد 1402
  • تاریخ دریافت: 27 فروردین 1402
  • تاریخ بازنگری: 29 اردیبهشت 1402
  • تاریخ پذیرش: 08 خرداد 1402
  • تاریخ اولین انتشار: 08 خرداد 1402