پاسخگویی عمومی موسسات حسابرسی: واکاوی دیدگاه حسابرسان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مدیریت و حسابداریف دانشگاه شهید بهشتی

2 دکتری حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

10.22108/far.2023.137394.1961

چکیده

هدف پژوهش بررسی و استخراج دیدگاه حسابرسان درباره پیشران‌ها و پسران‌های پیش‌روی موسسات حسابرسی در پاسخگویی به ذینفعان گزارش‌های حسابرسی است. پژوهش حاضر با استفاده از رویکرد تحلیل تم انجام شده است. شرکای موسسات حسابرسی مشارکت کنندگان پژوهش حاضر بودند که به روش گلوله‌برفی انتخاب شدند. داده‌ها از طریق مصاحبه نیمه‌ساختار یافته با خبرگان جمع‌آوری شد و تا زمان دستیابی به اشباع نظری ادامه یافت. در پژوهش حاضر پس از انجام 17 مصاحبه، اشباع نظری محرز شد. نتایج حاصل از پژوهش نشان می‌دهد از دیدگاه خبرگان شاخصه‌های انجمن‌های حرفه‌ای فعال، جایگاه اجتماعی حسابرسان، تمایل به همریختی با صنعت، علامت‌دهی، روحیه ریسک‌پذیری، پاسخ‌خواهی ذینفعان، بستر قانونی، عوامل ساختاری و کمیته حسابرسی فعال به عنوان پیشران‌های پاسخگویی و شاخص‌های طرح دعاوی حقوقی، ارتقاء انتظارات ذینفعان، منابع مالی ناکافی، نشت اطلاعاتی، کیفیت حسابرسی و ناهمگونی ادراکات نهادهای ناظر به عنوان پسران‌های ایجاد شفافیت و پاسخگویی به ذینفعان گزارش‌های حسابرسی مطرح شدند.این پژوهش بینش ارزشمندی جهت توسعه مبانی نظری پاسخگویی به ذینفعان در موسسات حسابرسی فراهم می‌کند. این موضوع می‌تواند به حرفه حسابرسی و تدوین کنندگان استانداردها جهت بهبود بستر قانونی برای تقویت نظارت در موسسات حسابرسی آنها کمک کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Public Accountability in Audit Firms: Exploring Auditors' Perspectives

نویسندگان [English]

  • Hamideh Asnaashari 1
  • Behzad Beygpanah 2
1 Management and accounting faculty, Shahid beheshti university
2 Ph.D. in accounting. shahid beheshti university, tehran. iran.
چکیده [English]

This study delves into auditors' perspectives regarding the catalysts and barriers that impact audit firms' responsiveness to users' needs for audited financial statements. The research adopts a thematic analysis approach, with the participants being partners from audit firms selected through snowball sampling. Data collection was carried out via semi-structured interviews and continued until reaching theoretical saturation. The point of theoretical saturation was reached after conducting 17 interviews.

The findings of this study highlight nine factors that foster accountability within audit firms: active engagement of professional associations, the societal position of auditors, mimetic isomorphism, signaling mechanisms, a culture of embracing risk, stakeholder demand for accountability, a suitable legal foundation, structural factors, and proactive audit committee.

Conversely, the study discovers six challenges that hinder the establishment of transparency and accountability in audit firms: legal claims, expanding expectations of stakeholders, insufficient financial resources, information leakage, audit quality, and differing perspectives from supervisory bodies. This research offers valuable insights contributing to the theoretical underpinning of accountability for stakeholders within audit firms. It can potentially assist the audit profession and standards-setting bodies in enhancing the legal framework to fortify oversight mechanisms.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Audit Firms'
  • Accountability, Transparency, accountability catalysts, accountability barriers

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 21 شهریور 1402
  • تاریخ دریافت: 05 اردیبهشت 1402
  • تاریخ بازنگری: 12 شهریور 1402
  • تاریخ پذیرش: 21 شهریور 1402