سنجش ریسک سقوط قیمت سهام و همسوئی آن با حباب‌های قیمتی مبتنی بر ساختار قیمت گذاری منطقی سهام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابداری، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

2 دانشیارگروه حسابداری، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران ( نویسنده مسئول ).

3 گروه حسابداری، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

4 استادیارگروه مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

10.22108/far.2023.138880.1992

چکیده

شناسایی عوامل موثر بر ریسک سقوط قیمت سهام و درک روابط بین این پدیده و عوامل زمینه ای آن به واسطه تاثیری که بر تصمیمات مرتبط با سرمایه گذاری و تخصیص بهینه منابع دارد، حائز اهمیت است. هدف این پژوهش، سنجش ریسک سقوط قیمت سهام و همسوئی آن با حباب های قیمتی مبتنی بر ساختار قیمت گذاری منطقی سهام در بازار سرمایه ایران است. به منظور بررسی و تحلیل فرضیه پژوهش، داده‌های مربوط به 30 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1390 تا 1401 استخراج و برای آزمون فرضیه پژوهش مورد استفاده قرار گرفت. در این پژوهش ابتدا مدل سنجش سقوط قیمت سهام برای شرکت های نمونه برآورد و سپس کارایی اعتبار مدل با آزمون کوپیک مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفت و در سطح اطمینان 95 درصد تایید گردید. در ادامه پس از برآورد مدل های قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای باروش گشتاورهای تعمیم یافته، به منظور سنجش همسوئی ریسک سقوط قیمت سهام با حباب‌های مبتنی بر ساختار قیمت گذاری منطقی سهام، از آزمون‌های بارتلت، لون و براون-فورساید استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد که بین واریانس ریسک سقوط قیمت سهام با حباب‌های مبتنی بر ساختار قیمت گذاری منطقی سهام در شرایط محیطی کشور ما همسوئی وجود ندارد. به عبارت دیگر در کشور ما شرایط سقوط قیمت سهام همراستا با حباب های قیمتی شکل گرفته مبتنی بر قیمت گذاری منطقی سهام نمی باشد.

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Assessing the risk of falling stock prices and correlating it with price bubbles based on the rational stock pricing structure

نویسندگان [English]

  • سهیلا Lashgarara 1
  • Vali Khodadadi 2
  • Esmaeil Mazaheri 3
  • Mohammad Ayati Mehr 4
1 Ph.D. Student of Accounting, Faculty of Economics and Social Sciences, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran.
2 Associate Professor of Accounting, Faculty of social sciences and economics, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran. (Corresponding Author).
3 Assistant Professor of Accounting, Faculty of Economics and Social Sciences, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran. (e.mazaheri@scu.ac.ir).
4 Assistant Professor of Business Management , Faculty of Economics and Social Sciences, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran.
چکیده [English]

Because the risk of falling stock prices have a significant impact on investment decisions and the optimal allocation of resources, it is essential to understand the factors affecting this phenomenon and its underlying factors. Based on the rational stock pricing structure in the Iranian capital market, this study measures the risk of falling stock prices and their correlating with price bubbles. To analyze and test the research hypothesis, data related to 30 companies admitted to the Tehran Stock Exchange for the period 1390-1401 were extracted. For this study, the stock price fall measurement model was estimated for the sample companies, and then its efficiency was measured and evaluated with the Kupiec test, and it was confirmed at a 95% confidence level. After estimating the capital assets pricing models, this study used Bartlett, Lunn, and Brown-Forside tests to assess the alignment between falling stock prices and bubbles. The results showed that there is no alignment between the variance of the risk of falling stock prices and bubbles based on the rational stock pricing structure in our country's context. Therefore, in our country, falling stock prices in line with price bubbles are not based on rational stock pricing.


مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 06 دی 1402
  • تاریخ دریافت: 05 شهریور 1402
  • تاریخ بازنگری: 01 دی 1402
  • تاریخ پذیرش: 06 دی 1402