تأثیر ویژگی‌های کمیته حسابرسی و حق‌الزحمه حسابرسی بر تغییر طبقه‌بندی اقلام در صورت سود و زیان: شواهدی از ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری، دانشکدگان فارابی، دانشگاه تهران، قم، ایران

2 دانشیار حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

چکیده

تغییر طبقه‌بندی اقلام در صورت سود و زیان یکی از استراتژی‌های مدیریت برای دستکاری و مدیریت سود می‌باشداستمی‌باشد. وجود عوامل نظارتی به منظور کنترل بر گزارشگری مالی و اطمینان از سلامت آن امری لازم و ضروری است. همچنین مبتنی‌بر ادبیات مدیریت سود، کمیته حسابرسی و حسابرس مستقل می‌توانند بعنوان چنین عوامل نظارتی نقش ایفا کرده و رفتار فرصت‌طلبانه مدیران را تحت تاثیر قرار بدهند. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر ویژگی‌های کمیته حسابرسی و حق‌الزحمه حسابرسی بر روی تغییر طبقه‌بندی اقلام در صورت سود و زیان می‌باشد. برای ویژگی‌های کمیته حسابرسیدر این پژوهش از سنجه‌های اندازه و تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی به عنوان معیارهای ویژگی های کمیته حسابرسی استفاده شده است. برای نیل به این هدف، با استفاده از گزارش‌های مالی حسابرسی شده شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، 1052 سال-شرکت (208 شرکت) مشاهده گردآوری شده از و گزارش‌های مالی حسابرسی شده شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی بازه 1391 تا 1400 مورد بررسی قرار گرفته‌اند. نتایج پژوهش علاوه بربیانگر تایید استفاده شرکت‌های بورسی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از تغییر طبقه‌بندی برای مدیریت سود است. همجنین نتایج پزوهش، نشان می‌دهد که بین حق‌الزحمه حسابرسی و همچنین افزایش تخصص مالی و حسابداری اعضای کمیته حسابرسی با تغییر طبقه‌بندی اقلام در صورت سود و زیان رابطه منفی و معنی‌داری وجود دارد اما بین اندازه کمیته حسابرسی و تغییر طبقه‌بندی اقلام در صورت سود وزیان رابطه ای معنی‌داری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Impact of Audit committee characteristics and Audit Fees on Classification Shifting of Items in the Income Statement: evidence from iran

نویسندگان [English]

  • hamed abdoli 1
  • omid faraji 2
1 Department of Accounting, College of Farabi, University of Tehran, Qom, Iran
2 َAssociate Professor of Accounting, Faculty of Management and Accounting, College of Farabi, University of Tehran, Qom , Iran
چکیده [English]

Classification Shifting of Items in the Income Statement is one of the management strategies for earnings manipulation and management. The presence of regulatory factors to control financial reporting and ensure its health is necessary and essential. Also, based on the earnings management literature, the audit committee and the independent auditor can play a role as such supervisory factors and influence the opportunistic behavior of managers. The aim of the this research is to investigate the effect of audit committee characteristics and audit fees on Classification Shifting of Items in the Income Statement. For the characteristics of the audit committee, Proxies of size and financial expertise of the members of the audit committee have been used. To achieve this goal, using the audited financial reports of companies admitted to the Tehran Stock Exchange,1052 firm-years (208 companies) were collected and analyzed during the period of 1052 firm-year (208 companies) collected from the audited financial reports of firms admitted to the Tehran Stock Exchange from 2013 to 2022 have been examined.The results of the research, in addition to confirming the use of classification shifting by the investigated firms for earnings management, show that there is a negative and significant relationship between the audit fee and the increase in financial and accounting expertise of the members of the audit committee with the Classification Shifting of Items in the Income Statement, but But there is no significant relationship between the size of the audit committee and the Classification Shifting of Items in the Income Statement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Earning Management
  • Classification Shifting
  • Audit Fees
  • size of the audit committee
  • Audit committee Characteristics