بررسی عوامل مؤثر بر پیاده‌سازی موفق سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری در شرکت‌های‌پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

چکیده

  در این تحقیق، با توجه به اهمیت وجود اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی، به بررسی عوامل مؤثر بر پیاده‌سازی موفق سیستم‌های اطلاعات حسابداری در شرکت‌های‌پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده و سعی گردیده است تا این عوامل به ترتیب میزان تأثیر‌گذاری آنها اولویت‌بندی گردند. عوامل تأثیر‌گذار در قالب سه فرضیه اهمِ "منابع انسانی"، "مشخصات فنی سیستم‌های اطلاعات حسابداری" و "استراتژی‌های مدیریتی" طبقه‌بندی گردیده‌اند. برای آزمون فرضیه‌ها از آزمونهای دو جمله‌ای و تحلیل واریانس استفاده شده است. در راستای بررسی عوامل مؤثر در پیاده‌سازی موفق سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری و تعیین میزان تأثیر هرکدام و اولویت‌بندی آنها از پرسشنامه کتبی استفاده شده است. یافته‌های پژوهش نشان داد که تمام عوامل مطرح شده در این تحقیق، به عنوان عوامل تأثیر‌گذار در پیاده‌سازی موفق سیستم‌های اطلاعات حسابداری هستند و در این میان، منابع انسانی، استراتژی‌های مدیریتی و مشخصات فنی سیستم‌های اطلاعات حسابداری به ترتیب دارای بیشترین تأثیر هستند. از میان عوامل فرعی مطرح شده نیز دانش و درک کاربران از سیستم‌های اطلاعات حسابداری، تجربه قبلی پرسنل، مشارکت کاربران، تعهد و التزام مدیریت، مدیریت پروژه، مقاومت کاربران در برابر تغییر، کیفیت آموزش، بودجه زمانی، انعطاف‌پذیری سیستم با نیازهای‌سازمان و زیر ساخت مناسب سخت‌افزاری، به ترتیب دارای بیشترین تأثیر در پیاده‌سازی موفق سیستم‌های اطلاعات حسابداری بودند.     

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study Of Influencing Factors in Successful Implementation of Accounting Information System (AIS) on Listed Companies of Tehran Stock Exchange (TSE)

نویسندگان [English]

  • Sh Khajavi
  • M Etemady Jooriaby
چکیده [English]

  In this research we study the influencing factors that have direct effects on successful AIS implementation. According to other researches, we specified some factors that are most effective, and categorized them through three main hypotheses of human recourses, technical characteristics of AIS and management strategies. To study various dimensions of these groups we determined some other factors as subsidiary hypotheses. Results of this study show that all of the main and subsidiary hypotheses have direct effect on successful implementation of AIS and among the main hypotheses human recourses is placed as the most influencing factor.    

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: AIS
  • Implementation
  • Human recourses
  • IS