دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، تیر 1389 
بررسی رابطه بین تمرکز مالکیت و محافظه کاری در بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 77-94

یحیی حساس یگانه؛ یحیی حساس یگانه؛ یحیی حساس یگانه؛ علیرضا شهریاری


تمرکز مالکیت و کیفیت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 95-110

علی ابراهیمی کردلر؛ علی ابراهیمی کردلر؛ محمد جواد اعرابی