دوره و شماره: دوره 2، شماره 3، مهر 1389 
تأثیر متغیرهای رشد اقتصادی و آزادی اقتصادی بر عدم ‌شفافیت سود

صفحه 1-16

رضوان حجازی؛ سید احمد خلیفه‌سلطانی؛ زرافشان رحمانی