رابطه حاکمیت شرکتی و سود مشمول مالیات شرکت‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

2 کارشناس ارشد حسابداری

چکیده

  در این پژوهش، رابطه بین حاکمیت شرکتی و سود مشمول مالیات ارزیابی شده است. این ارزیابی از طریق بررسی رابطه بین برخی از معیارهای مهم حاکمیت شرکتی شامل درصد اعضای غیرموظف در ترکیب هیات مدیره، نقش ترکیبی مدیرعامل(دو گانگی وظایف مدیرعامل) و سهامداران نهادی با درصد اختلاف بین سود مشمول مالیات ابرازی و قطعی صورت گرفته است. این موضوع با استفاده از داده‌های استخراج شده از اطلاعات منتشر شده از سوی سازمان بورس اوراق بهادار تهران و پرونده‌های مالیاتی 82 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. فرضیه‌های تحقیق با استفاده از آزمون مقایسه میانگین دو جامعه، آزمون t برای یک میانگین و تحلیل رگرسیون آزمون شده است. نتایج تحقیق، بیانگر عدم تفاوت معنادار بین میانگین درصد اختلاف سود مشمول مالیات ابرازی و قطعی در گروه شرکت‌هایی که معیارهای حاکمیت شرکتی را دارا هستند، با گروه شرکت‌هایی که معیارهای حاکمیت شرکتی را دارا نیستند، بوده است. این در حالی است که در هر دو گروه شرکت‌ها، درصد اختلاف بین سود مشمول مالیات ابرازی و قطعی معنادار بوده است.      

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between Corporate Governance and Enterprises Taxable Profit

نویسندگان [English]

  • J. Babajani 1
  • M. Abdi 2
1 Associate Professor, Department of Accounting, Allame Tabatabaee University, Tehran, Iran.
2 M.A Accounting of Olome Eghtesadi University, Iran.
چکیده [English]

The main purpose of this research is to test the relationship between corporate governance and taxable profit. For this purpose the relations between some important factors of the corporate governance including the percentage of the outside member of the board of directors, CEO duality role and institutional investors with other factors such as declared and final tax assessment are studied. The data used in this study is based on information published by Tehran Stock Exchange (TSE) and also the tax document of 82 companies listed in TSE. The hypotheses of the research are tested using two sample T-test, one sample T-test and regression analysis. The results of the research show that corporate governance had no effect on declared or final tax assessment, although for the two groups of companies with and without corporate governance structure, the difference between declared and final tax assessment was significant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corporate governance
  • Percentage of Staffs Outside the Directors
  • Institutional Investors
  • CEO Duality
  • Declared Taxable Profit
  • Final Tax Assessment
1-   باباجانی، جعفر. (1384). " سیستم نوین حسابداری مالیاتی کشور تحولی بنیادی در نظام اطلاعاتی فرایند مالیات ". مطالعات حسابداری، ش 10 و 11.
2-   باباجانی، جعفر و مراد مند، محمد جواد. (1386). "ارزیابی عملکرد اجرای ماده 272 قانون مالیات‌های مستقیم (مصوب 27/11/1380)"، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری، تهران: دانشگاه علامه طباطبائی.
3-    توتاخانه، بهنام. (1387). " بررسی رابطه بین ترکیب هیات مدیره به عنوان یکی از معیارهای راهبری شرکتی، با عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری، تهران: دانشگاه شهید بهشتی.
4-   حساس یگانه، یحیی. (1385). "حاکمیت شرکتی در ایران". مجله حسابرس، ش 32.
5-   حساس یگانه، یحیی و خیرالهی، مرشید. (1387). "حاکمیت شرکتی و شفافیت". حسابدار، ش 203.
6-   شرکت اطلاع رسانی بورس. (1387). "قوانین و مقررات بازار سرمایه".
7-   مرفوع، محمد. (1385). "رابطه اعضای غیرموظف هیات مدیره و سرمایه­گذاران نهادی با پیش‌بینی سود شرکت‌ها". پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.
8-   یزدانیان، نرگس. (1385)."تأثیر حاکمیت شرکتی بر کاهش مدیریت سود". پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی
9- Abdullah S.N. (2004). "Board composition, CEO duality and performance among Malaysian listed companies". Corporate Governance No.4.
10-           Chong, G. and Isimoya, E. "Disclosure of Governance Information by Small and Medium-Sized Companies". corporate governance, Vol. 7, No. 5, 2007, PP.635-684.
11-           Fama, E. F. and Jensen, M. C. (1983). "Separation of Ownership and control". journal of Law and Economics, 26, 301-325.
12-           Fernandese N. (2007). "EC: Board compensation and firm performance:The role of “independent” board members". Journal of multinational financial management.
13-           Krivogorsky V. (2006). "Ownership, board structure, and performance in continental Europe." The international journal of accounting No.41
14-           Lefort F., Urzua F. (2007). " Board independence, firm performance and ownership concentration: Evidence from Chile". Journal of Business Research.
15-           . Mihir A. Desaia, Alexander Dyckb, Luigi Zingalesc,ch. (2007). "Theft and Taxs". Journal of Financial Economics 84 591–623.
16-           Sartori, Nicola. (2008). " effects of strategic tax behaviors on corporate governance". September 1, , university of Michigan.