بررسی واکنش سرمایه‌گذاران در بورس اوراق بهادار تهران نسبت به جنبه‌های پایداری اقلام تعهدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حسابداری دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره

2 کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

چکیده

  پژوهشگرانی که واکنش بیش از اندازه سهامداران را مطالعه نموده­اند، به این نتیجه رسیده­اند که سرمایه­گذاران نسبت به عملکرد مالی گذشته شرکت­ها واکنش بیش از اندازه نشان می­دهند؛ به این معنی که سرمایه­گذاران، سهام­های با عملکرد گذشته خوب را بالاتر از ارزش ذاتی و سهام های با عملکرد مالی گذشته ضعیف را پایین­تر از ارزش ذاتی،­ ارزش­گذاری می­کنند. بنابراین، پس از مدتی، وقتی سرمایه­گذاران تشخیص دهند انتظارات قبلی آنها بجا نبوده، قیمت سهام به ارزش ذاتی و واقعی خود باز می­گردد. پژوهش حاضر به بررسی واکنش بیش از اندازه سهامداران بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. در این بررسی، واکنش سرمایه گذاران نسبت به تغییرات اقلام تعهدی بررسی شده است. جامعه آماری تحقیق، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. دوره زمانی تحقیق 9 سال از سال 1378 تا 1386 است. برای آزمون فرضیه­های تحقیق از دو روش رگرسیون و پرتفوی استفاده شده است. نتایج به دست آمده، حاکی است که در بازار سرمایه ایران، واکنش نادرست سرمایه­گذاران نسبت به اقلام تعهدی وجود دارد، ولی پایداری اقلام تعهدی عامل گمراهی سرمایه­گذاران نیست.     

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Investigating Reaction of Investors to the Aspect Persistence of Accruals

نویسندگان [English]

  • H. Haghighat 1
  • A. A. Iranshahi 2
1 Assistant Professor of Accounting International University of Imam Khomeini, Iran
2 M.A. Accounting International University of Imam Khomeini. Iran
چکیده [English]

Studies investigating the market overreaction argue that investors overreaction to past financial performance drive stocks with high historical financial measures above their fundamental values. On the other hand price of stocks with poor past financial performance are pushed below their fundamental value. Subsequently, when investors realize that their previous expectations have not corrected, stock price of these firms revert to their fundamental values. The current study investigates overreaction of stockholders in the Tehran stock exchange (TSE). We examine the impact of reaction investors to change the accruals. Time frame of present study is nine years that is a period of 1999 to 2007. Testing method in this study is portfolio and regression test. The results indicate that investors in the Tehran stock exchange over react to the accruals and there is accrual anomaly in the market, but the accruals persistence is not a factor to mislead the investors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reaction of I nvestors
  • Accruals
  • persistence
  • Accrual anomaly
1. ایمانی­برندق، محمد.(1385). ارائه مدلی برای رابطة بین کیفیت سود و بازده سهام شرکت­های پذیرفته شده در بورس تهران، رساله دکتری، دانشگاه تربیت مدرس.
2. دموری، داریوش، سعیدا، سعید و فلاح زاده ابرقویی، احمد.( 1387). بررسی عکس العمل بیش از اندازة سرمایه­گذاران به الگوهای عملکرد گذشتة شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. بررسی­های حسابداری و حسابرسی، ش47،صص54-62.
3. مهرانی، ساسان و علی اکبر نونهال نهر.(1387). ارزیابی واکنش کمتر از حد مورد انتظار سرمایه­گذاران در بورس اوراق بهادار تهران.بررسی­های حسابداری و حسابرسی،ش54،صص117-136.
4. نیکبخت، محمدرضا و مهدی مرادی. (1384). ارزیابی واکنش بیش از اندازه سهامداران عادی در بورس اوراق بهادار تهران»، بررسی­های حسابداری و حسابرسی،ش40،صص97-122.
 
5. Ali. A and Gurun.U.G.2008.investor sentiment, Accruals anomaly, and accruals management.Journal of Accounting, Auditing and Finance.23.80-107.
6. Chambers. D and Payne.J.2008.Audit Quality and the Accrual Anomaly. American Accounting Association Annual Meeting.
7. Dechow, P. and I. Dichev. 2002. The quality of accruals and earnings: The role of accrual estimation errors. The Accounting Review 77, 35-59.
8. Desai, H., S. Rajgopal, and M. Venkatachalam. 2004. Value-glamour and accruals mispricing: one anomaly or two? The Accounting Review 79, 355-386.
9. Fama, F. E, (1991), “Efficient Capital Markets”. The Journal of finance., 46,PP1575-1617.
10. Francis J. and M. Smith. 2008. A re-examination of the persistence of accruals and cash flows. Journal of Accounting Research 43, 413-452.
11. Gabrielsson. T. and Giaever. H.2008.The Accruals Anomaly in Sweden.Master thesis in Finance.
12. Hribar, P. and D. Collins. 2002. Errors in estimating accruals: Implications for empirical research. Journal of Accounting Research 40, 105-134.
13. Hirshleifer, David A., Teoh, Siew Hong and Yu, Jeff Jiewei.2009. Short Arbitrage, Return Asymmetry and the Accrual Anomaly .AvailableatSSRN:http://ssrn.com/abstract=1026044.
14. Jones, J. 1991. Earnings management during import relief investigations. Journal of Accounting Research 29, 193-228.
15. Kraft. A., Leone .A.J and Wasley. C.2005. An Analysis of the Theories and Explanations Offered for the Mispricing of Accruals and Accrual Component. Journal of Accounting Research. 44,110-153.
16. Shi.L and Zhang.H.2008.  Can the earnings fixation hypothesis explain the accrual anomaly? Working paper.
17. Shivakumar, L. 2000. Do firms mislead investors by overstating earnings before seasoned equity offerings? Journal of Accounting & Economics 29, 339-371.
18. Sloan, R. 1996. Do stock prices fully reflect information in accruals and cash flows about future earnings? The Accounting Review 71, 289-315.
19. Teoh, S. H., I. Welch, and T.J. Wong. 1998. Earnings management and under performance of seasoned equity offerings. Journal of Financial Economics 50, 63-99.
20. Wu, Jin (Ginger), Zhang, Lu and Zhang, Frank.2009. The Q-Theory Approach to Understanding the Accrual Anomaly.  Journal of Accounting Research, Forthcoming.
21. Yu.Y.2005.Do Investors Overreact or under react to Accruals? A Reexamination of the Accrual Anomaly. Dissertation.
22. Zhang.X.F.2007.Accruals, Investment and Accrual Anomaly. The Accounting Review.82.1336-1363.