بررسی توانایی متغیرهای مالی در پیش‌بینی جریان‌های نقدی عملیاتی، با در نظر گرفتن وقفه‌های زمانی خاص

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 کارشناس ارشد حسابداری و مدرس دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

  هدف این پژوهش، ارزیابی توانایی اقلام تعهدی، سود عملیاتی و جریان‌های نقدی عملیاتی در پیش‌بینی جریان‌های نقدی عملیاتی، با در نظر گرفتن وقفه‌های زمانی خاص است. روش مورد استفاده در این تحقیق، از نوع همبستگی است و با انتخاب نمونه از جامعه آماری تحقیق انجام شده است. دوره زمانی این تحقیق، از ابتدای سال 1382 تا پایان سال 1387 و جامعه آماری تحقیق، شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. نتایج حاصل از آزمون فرضیات تحقیق نشان می‌دهد که بین جریان‌های نقدی عملیاتی آتی و سود عملیاتی رابطه معنا داری وجود دارد و وقفه زمانی سه ساله، این رابطه را در بالاترین اندازه، نسبت به سایر وقفه‌های زمانی و سال جاری نشان می‌دهد. علاوه بر این، یافته‌های تحقیق گویای آن است که بین جریان‌های نقدی عملیاتی آتی و جریان‌های نقدی عملیاتی دوره‌های فعلی و گذشته، رابطه معنا داری وجود دارد و این رابطه در سال جاری، نسبت به وقفه‌های زمانی در بالاترین اندازه قرار می‌گیرد. همچنین، نتایج نشان می‌دهد که بین جریان‌های نقدی عملیاتی آتی و اقلام تعهدی، رابطه معنا داری وجود دارد و وقفه زمانی دو ساله، این رابطه را در بالاترین اندازه نسبت به سایر وقفه‌های زمانی و سال جاری نشان می‌دهد.      

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Investigating of Financial Variables in Predicting of Operating Cash Flows With Respect to Special Time Lags

نویسندگان [English]

  • A. Khodami Pour 1
  • R. Pourahmad 2
1 Assistant Professor, Shahid Bahonar University of Kerman
2 M.Sc in Accounting,lecturer , Shahid Bahonar faculty of Kerman
چکیده [English]

The goal of this study is to appraise the ability of earning, operating cash flows and accruals in predicting future operating cash flows with respect to special time lags. The research period is from 2004 to 2009, and our sample include companies listed in Tehran Stock Exchange. The regression results of the research hypotheses show that there is a significant relationship between future operating cash flows and earning, and three years lags show the highest relationship in relation to other lags and current year. Also, results reveal that, there is a significant relationship between future operating cash flows and, current and past operating cash flows, and current year shows the highest relationship in relation to all the lags. Furthermore, The results indicate that there is a significant relationship between future operating cash flows and accruals, and two years lags show the highest relationship in relation to other time lags and current year.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Operating Cash Flows
  • Earning
  • Accruals
  • Financial Variables
  • Time Lags
1- افشاری، اسدالله. (1379). مدیریت مالی در تئوری و عمل، تهران: سروش (انتشارات صدا و سیما).
2- تالانه، عبدالرضا و مرادزاده فرد، مهدی. (1382). اصول حسابداری 3، تهران: انتشارات کیومرث.
3- ثقفی، علی و هاشمی، سید عباس. (1383). بررسی تحلیلی رابطه بین جریان‌های نقدی عملیاتی و اقلام تعهدی، ارائه مدل برای پیش‌بینی جریان‌های نقدی عملیاتی، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، ش 38، صص 29-52.
4- خدایاری، ارض الله. (1376). توانایی درآمد‌ها و جریان‌های نقدی در پیشبینی جریان‌های نقدی آتی سرمایه گذاری در سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
5- عرب مازار، محمد؛ مشایخی، بیتا و رفیعی، افسانه. (1385). محتوای اطلاعاتی جریان‌های نقدی و تعهدی در بازار سرمایه ایران، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، ش 43، صص 99-119.
6- کردستانی، غلامرضا. (1374). توانایی سود برای پیشبینی جریان‌های نقدی و سودهای آتی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.
7- کمیته تدوین استانداردهای حسابداری.(1381). استاندارد‌های حسابداری، تهران: انتشارات سازمان حسابرسی، نشریه 160.
8- کمیته تدوین استانداردهای حسابداری.(1386). استاندارد‌های حسابداری، تهران: انتشارات سازمان حسابرسی، نشریه 160.
9- مدرس، احمد و دیلمی، زهرا. (1382). بررسی کاربرد مدل سری زمانی چند متغیری در پیش‌بینی جریان‌های نقدی عملیاتی: مقایسه تئوری با شواهد. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، ش 34، صص 77-110.
 
10- Barth, M.E., Cram, D.P., and Nelson, K.K. (2001). Accruals and the Prediction of Future Cash flows. The Accounting Review 76, 27-58.
11- Brochet, F., Nam, S., and Ronen, J. (2008). The Role of Accruals in Predicting Future Cash Flows and Stock Returns. Unpublished PhD . Dissertation, Harvard University.
12- Dechow, P. M., Kothari, S. P., and Watts, R. L. (1998). The relation between earnings and cash flow. Journal of Accounting and Economics 25, 133–168.
13- Kim, M., and Kross, W. (2005). The Ability of Earnings toPredict Future Operating Cash Flows Has Been Increasing - Not Decreasing. Journal of Accounting Research 43, 753-780.
14- Lev, B., Li, S., and Sougiannis, T. (2009). The Usefulness of Accounting Estimates for Predicting Cash Flows and Earning. Unpublished PhD .Dissertation, New York University.
15- Lorek, K.S., and Willinger, G.L. (1996). A Multivariate Time-Series Prediction Model for Cash Flow. Accounting Review 71,81-101.
16- Lorek, K.S., and Willinger, G.L. (2009). New Evidence Pertaining of Operating Cash Flows. Rev Quant Finance Acc 32, 10-15.