تأثیر متغیرهای رشد اقتصادی و آزادی اقتصادی بر عدم ‌شفافیت سود

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه الزهرا (س)

2 استادیار دانشگاه الزهرا (س)

3 کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه الزهرا (س)

چکیده

  هدف این پژوهش، آزمون تأثیر عوامل اقتصادی بر کیفیت حسابداری است . عوامل اقتصادی شامل رشد اقتصادی و آزادی اقتصادی است. کیفیت حسابداری به وسیله "عدم‌شفافیت سود" اندازه گیری می‌شود. عدم‌شفافیت سود دارای سه بخش گزارشگری جسورانه سود، زیان گریزی و هموار سازی سود است. به منظور اندازه‌گیری عدم‌شفافیت سود، داده‌های مربوط به اقلام تعهدی، سود و زیان خالص و جریان‌های نقدی عملیاتی همه ‌شرکت‌های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای ده سال جمع آوری گردید. رشد اقتصادی از طریق رشد سرانه سالانه تولید ناخالص داخلی محاسبه گردید. برای آزادی اقتصادی نیز از داده‌های گزارش سالانه 2009 مؤسسه تحقیقاتی فریزر استفاده شد. برای آزمون عوامل تعیین کننده عدم‌شفافیت سود، مدل‌های رگرسیون با کنترل ایستایی (پایایی) سری‌ها، به کار گرفته شد. نتایج حاصله بیانگر این هستند که عدم‌شفافیت سود با رشد اقتصادی در سطح اطمینان 95 درصد رابطه مستقیم دارد، اما بین عدم‌شفافیت سود و آزادی اقتصادی رابطه معناداری مشاهده نگردید.   

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Macroeconomics Variables on Earnings Opacity

نویسندگان [English]

 • R. Hejazi 1
 • S.A Khalifeh Soltani 2
 • Z. Rahmani 3
1 Associate Professor of AL-Zahra University
2 Asistant Professor of AL-Zahra University
3 Financial specialist of Tehran regional electronic company
چکیده [English]

The purpose of this study is to test the effect of economic factors on accounting quality. Economic factors include economic growth and economic freedom. Accounting quality is expressed by earnings opacity. Three dimensions of earnings opacity are earnings aggressiveness, loss avoidance, and earnings smoothing. To measure earnings opacity, manufacturing listed firmۥs total accruals, earnings, and operating cash flow for ten years is used. Economic growth is measured as the annual growth of GDP per capita. For, Economic Freedom variable we use, the 2009 Annual Report of Fraser Institute. To test the economics determinants of earnings opacity, we have regressed economic factors against opacity measures. The result show earnings opacity is positively related to economic growth. But, level of economic freedom is not significantly related to earnings opacity.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Earnings Opacity
 • Economic Growth
 • economic freedom
 • Agency Theory
 1. براداران شرکا، حمید رضا و سید مهدی سید مطهری .(1386). "رابطه متغیرهای کلان اقتصادی با متغیرهای عمده حسابداری در ایرانمطالعات حسابداری، ش 20،1-35.
 2. پور حیدری، امید و داوود همتی. (1383). "بررسی اثر قراردادهای بدهی، هزینه‌های سیاسی، طرح‌های پاداش و مالکیت بر مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانبررسی‌های حسابداری و حسابرسی، ش 36، 47-63.
 3. جانسون، بریان، هولمز، کیم، پاتریک، ملانی کرک (1379). "شاخص آزادی اقتصادی سال 1999"، ترجمه امین، محمد ابراهیم. مجله برنامه و بودجه، ش 48، 105-134.
 4. سمواتی، پیمان (1388). "ر‌ابطه‌ ‌ابهام‌ گز‌ارشگر‌ی‌ مالی‌ و توزیع‌ بازده‌ سهام‌"، پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.
 5. شعری آناقیز، صابر. (1383). "نقش اطلاعات بنیادی حسابداری در پیش بینی بازده سهام"، پایان نامه دکتری، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.
 6. مشایخی، بیتا و مریم صفری. (1385). "وجه نقد ناشی از عملیات و مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانبررسی‌های حسابداری و حسابرسی، ش 44، 35-54.
 7. مشایخی، بیتا، ساسان مهرانی، کاوه مهرانی، و غلامرضا کرمی. (1384). "نقش اقلام تعهدی در مدیریت سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانبررسی‌های حسابداری و حسابرسی، ش 42، 61-74.
 8. نمازی، محمد. (1384). "بررسی کاربردهای تئوری نمایندگی در حسابداری مدیریتمجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، ش 22 (43)، 147-164.

9. Bhattacharya, U., Daouk, H., Welker, M. (2003). "The world price of earnings opacity", The Accounting Review, 78(3), 641-78.

10. Bushman, R., Piotroski, J. and Smith, A. (2003). “What Determines Corporate Transparency?Unpublished Paper, University of Chicago.

11. Economic Freedom of the World: 2009 Annual Report, http://www.freetheworld.com/release.html.

12. Edlin, A.S. and Stiglitz, J.E. (1997). ‘‘Discouraging rivals: managerial rent-seeking and economic inefficiencies’’,Working Paper No. W4145, NBER.

13. Falaschelti, D. (2002). ‘‘Golden parachutes: credible commitments or evidence of shirking?’’ Journal of Corporate Finance.

14. Florini, A. (1999). “Does the Invisible Hand Need a Transparency Glove? The Politics of Transparency”, Paper Prepared for the ABCDE Conference.

15. Gaballero, R.J. and Hammom, M.L. (1998). ‘‘The macroeconomics of specificity’’, Journal of Political Economy, 106(4).

16. Gernon, H., and Wallace, R.S.O. (1995). ‘‘International accounting research: a review of its ecology, contending theories and methodologies’’, Journal of Accounting Literature, 14, 54-106.

17. Hermalin, B.E. (1992). ‘‘The effects of competition on executive behavior’’, Rand Journal of Economics, 23, 350-65.

18. http://fa.wikipedia.org , (2009).

19. Leuz, C., D. Nanda, and P. Wysocki. (2002). "Earnings management and institutional factors: An international comparison. Forthcoming", Journal of Financial Economics.

20. Matolcsy, Z. (1999). ‘‘Executive cash compensation and corporate performance during different economic cycles’’,working paper, University of Technology, Sydney.

21. Orts, E.W. (1998). ‘‘Shirking and sharking: a legal theory of the firm’’, Yale Law and Policy Review.

22. Riahi-Belkaoui, A. (2005). “Earnings Opacity, Stock Market Wealth Effect and Economic Growth”, Review of Accounting and Finance, 4(1), 72-91.

23. Riahi-Belkaoui, Ahmad, Fouad K.ALNajjar (2006). "Earnings opacity internationally and elements of social, economic and accounting order", Review of accounting and finance, 5, 189-203.

24. Riahi-Belkaoui, Ahmed (2009). "Antecedents and Consequences of Earnings Opacity: Toward an International Contingency Theory", Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1368972

25. Saudagaran, S., and Meek, G.K. (1997). ‘‘A review of research in the relationship between international capital markets and financial reporting by multinational firms’’, Journal of Accounting Literature, 16, 127-59.

26. Scharfstein, D. (1988). ‘‘Product market competition and managerial slack’’, Rand Journal of Economics, 19, 147-55.

27. Schmidt, K.M. (1997). ‘‘Managerial incentives and product market competition’’, Review of Economic Studies, 64, 191-213.

28. Scott, WR. (1931). "Financial Accounting Theory", Toronto, Ontario.

29. Shauer, F. (2000). ‘‘First amendment opportunism’’, KSG working paper no. 00-011, John F Kennedy School of Government, Harvard University, Cambridge, MA.

30. Vishwanath, T., Kaufmann, D. (1999). “Towards Transparency in Finance and Governance”, the World Bank, Draft.

31. Wallace, O.R.S. and Gernon, H. (1991). ‘‘Frameworks for international comparative financial accounting’’, Journal of Accounting Literature, 10, 209-64.