نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه تهران

چکیده

  هدف اصلی این تحقیق، بررسی تأثیر چرخه عمر شرکت بر میزان مربوط بودن معیارهای ریسک و عملکرد است. در این تحقیق، بازده سهام به عنوان متغیر وابسته و معیارهای ریسک و عملکرد به‌عنوان متغیرهای توضیحی در نظر گرفته شده تا میزان مربوط بودن معیارهای مزبور با در نظرگرفتن متغیر تعدیل کننده چرخه عمر شرکت بررسی گردد. نخست نمونه آماری با استفاده از متغیرهای رشد فروش، نسبت سود تقسیمی و مخارج سرمایه‌ای به شرکت‌های در مرحله رشد، بلوغ و افول تفکیک شده، سپس با استفاده از معادلات رگرسیونی چند متغیره و آزمون آماری وونگ فرضیات تحقیق بررسی شده‌اند. نتایج حاصل از بررسی 518 سال- شرکت طی سال‌های 1380 الی 1386 نشان می‌دهد که میزان مربوط بودن معیارهای ریسک و عملکرد و نیز توان توضیحی افزاینده معیارهای ریسک در مراحل مختلف چرخه عمر(رشد، بلوغ، افول) تفاوت معناداری با یکدیگر دارند. نتایج حاصل از آزمون آماری وونگ نشان می‌دهد که توان توضیحی افزاینده معیارهای ریسک در مرحله رشد، دارای بیشترین مقدار و در مرحله بلوغ دارای کمترین مقدار است.    

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Life Cycle Effect on the Value Relevance of Risk Measures and Performance Measures

نویسندگان [English]

  • Gh. Reza Karami 1
  • Hamed Omrani 2

1 Assistant Professor, Faculty of Management, Tehran University

2 M. A. Accounting , Faculty of Management, Tehran University

چکیده [English]

The main goal of this paper is to investigatelife cycle effect on the value relevance of risk measures and performance measures. To test the research hypotheses, first, sample firms were classified into three life-cycle stages (Growth, Mature and Decline). Then, using regression models and Vuong's Z-statistic the hypotheses were tested. In this study, the financial data of 74 firms which are listed in Tehran’s Stock Exchange (TSE) for the period of 2001 to 2007 (518 firm-years) are tested. The results show that in different life cycle stages the value relevance of risk measures and performance measures and the incremental explanatory power of risk measures have significant difference. Moreover, the results of Vuong's Z-statistic show that in growth stage the incremental explanatory power of risk measures is significantly higher than other stages, and in mature stage the opposite is true.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corporate Life
  • Key Words: Corporate Life-Cycle
  • cycle
  • Risk Measures
  • Performance Measures
  • Incremental Explanatory Power
  • value relevance
1. دهدار، فرهاد.(1386). طراحی و تبیین الگوهای برتر ارزشگذاری مبتنی بر عایدات حسابداری و جریان وجوه نقد در فرآیند چرخه عمر شرکت، رساله دکتری حسابداری، دانشگاه تربیت مدرس.
2.سازمان حسابرسی، کمیته فنی. (1386). " استاندارهای حسابداری ایران ". نشریه 160.
3. قربانی،آرش.(1385). " بررسی رابطه سود و جریان‌های نقدی با ارزش شرکت در چارچوب چرخهعمر شرکت "، پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد.
4.کردستانی،غلامرضا و حمید رود نشین. (1385)."بررسی میزان مربوط بودن اجزای نقدی و تعهدی سود حسابداری به ارزش شرکت "، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی،ش 45،ص46.
5.Adizes, I.(1989).‘‘Corporate Life Cycle: How and Why Corporations Grow and Die and What Do about it’’, Englewood Cliffs, NJ.
6.Aharony , J. , H, Falk and N, Yehuda ,(2006).‘‘Corporate Life Cycle and the Value Relevance of Cash Flow Versus Accrual Financial Information’’, School of Economics and Management Bolzano ,Italy ,Working Paper No. 34.
7.Anthony, J. H. and Ramesh, K.(1992). ‘‘ Association between Accounting Performance Measures and Stock Prices: A Test of the Life Cycle Hypothesis ’’, Journal of Accounting and Economics, Vol.15, pp 203-27.
8.Black, E.L. (1998).‘‘ Life - Cycle Impacts on the Incremental Relevance of Earnings and Cash Flow Measures’’, Journal of FinancialStatement Analysis Fall, pp.40-56.
9.Jenkins, D.S., Kane, G.D. and Velury ,U. (2004). ‘‘The Impact of the Corporate Life Cycle on the Value Relevance of Disaggregated Earnings Components’’ Review of Accounting and Finance, Vol. 3,pp.5-20.
10.Kallunki, J.,Silvola ,H. (2008).‘‘The Effect of Organizational Life Cycle Stage on the Use of Activity Based Costing ’’, Management Accounting Research, Vol.19,pp. 62–79.
11.Shi ,C.(2003).‘‘On the Trade Off between the Future Benefits Riskiness of R&D: a Bondholders’ Perspective’’, Journal of Accounting and Economic ,Vol.35, pp.227-54.
12.Sugianis,T.(1996) ‘‘ The Value Relevancy of Research Development on Valuation of Future Earnings ’’, Journal of Accounting and Economic ,Vol.21 ,pp.128-142.
13.Vuong ,Quang H.(1989).‘‘Likelihood Ratio Tests for Mode Selection and Non-nested Hypotheses’’, Econometrical 57, pp.307-333.
14.Xu, Bixi.(2007).‘‘Life Cycle Effect on the Value Relevance of Common Risk Factor ’’, Review of Accounting and Finance Vol.6,pp.162-175.