بررسی نقش مدیریت اقلام تعهدی در نقد شوندگی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشکده علوم اقتصادی تهران

چکیده

  با توجه به اهمیت روزافزون نقدشوندگی، شناخت در مورد عوامل موثر بر آن می ‌ تواند در بهبود آن یاری بخش باشد. تحقیق حاضر برای گردآوری شواهدی در ارتباط با نقش مدیریت اقلام تعهدی در نقد شوندگی سهام شرکت، صورت پذیرفته است. در این تحقیق، با استفاده از مدل تعدیل شده جونز، سطح مدیریت اقلام تعهدی شرکت ‌ها تعیین و پس از مشاهده اثر متغیرهای کنترل، تاثیر آن بر پنج متغیر نقدشوندگی برای75 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال ‌ها ی 1383 الی 1387 بررسی شده است. برای آزمون فرضیه ‌ ها پژوهش از رگرسیون مقطعی چندگانه استفاده شده است. به طور کلی، نتایج پژوهش بیانگر آن است که مدیریت اقلام تعهدی بر نقدشوندگی سهام شرکت ‌ها تاثیر منفی و معنا دار دارد؛ به طوری که مدیریت سود بیشتر، موجب بروز عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه ‌ها ی معاملاتی بالاتر می ‌ شود؛ در این حالت، تمایل معامله گران بدون اطلاع، به مبادله سهام شرکت، به شدت کاهش یافته و نقدشوندگی سهام شرکت پایین می ‌ آید.        

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of the Accrual Management in the Stock Liquidity: Evidence from IRAN

نویسندگان [English]

 • M. Moradzadehfard 1
 • N. Rezapour 2
 • H. Farzani 2
1 Assistant Professor, Karaj Islamic Azad University, Iran
2 M.A Student of Accounting, School of Economic Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Regarding the increasing importance of liquidity, getting knowledge about the factors which can have effects on it, can be helpful to make it improved. This study offers evidences about the role of the accrual management in the stock liquidity. In this research, we adopted the modified Jones model to measure accrual management. We investigated the influence of accrual management on five liquidity measures, after observing the effects of control variables. Considering sampling limitations, we tested 75 corporations, from 1383 to 1387 (355 observations). We utilized cross-sectional multivariable regression to test our research hypotheses. The results indicate that accrual management has a significant negative effect on stock liquidity. Higher earning management causes higher information asymmetry and transaction costs, so the willingness of uninformed traders decreases and the stock liquidity falls.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Accrual Management
 • Stock Liquidity
 • information asymmetry
 • transaction cost
 1. اسلامی بیدگلی، غلامرضا، سارنج، علیرضا.(١۳٨۷). انتخاب پرتفوی با استفاده از سه معیار میانگین بازدهی و نقدشوندگی در بورس اوراق بهادار تهران. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی،ش ۵۳، صص ۳-١۶.
 2. بقائی، علی، زارع استحریجی، مجید.(١۳٨۶). بررسی عوامل موثر بر قابلیت نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد معارف اسلامی و مدیریت، دانشگاه امام صادق (ع).
 3. ثقفی، علی،‌ هاشمی، سید عباس.(1383). بررسی تحلیلی رابطه جریان‌های نقدی عملیاتی و اقلام تعهدی: ارائه مدل برای پیش بینی جریان‌های نقدی عملیاتی. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی،ش 38، 29-52.
 4. رسائیان، امیر، حسینی، وحید . (1387). رابطه کیفیت اقلام تعهدی و هزینه سرمایه در ایران. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی،ش 53، 67-82.
 5. صلواتی، شاپور، رسائیان، امیر، (١۳٨۶). بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و نقدشوندگی سهام در ایران. دو ماهنامه نامه مفید، نامه اقتصادی،ش ۶۳، ١٤۳-١۶۳.
 6. فخاری، حسین، تقوی، سید روح الله. (1388).کیفیت اقلام تعهدی و مانده وجه نقد. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی،ش 57، 69-84.
 7. یحیی زاده فر، محمود، خرمدین، جواد.(١۳٨۷). نقش عوامل نقدشوندگی و ریسک عدم نقدشوندگی بر مازاد بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی،ش ٥۳،١۰١-١١٨.
  1. Agarwal, P.,(2008), Institutional Ownership and Stock Liquidity, Working paper, Available at http://ssrn.com/
  2. Amihud, Y., Mendelson, H., and L. H. Pedersen,(2005), Liquidity and asset prices, Foundations and Trends in Finance 1(4):269–364.
  3. Bartov, E., Mohanram, P., (2004), Private information, earnings manipulation and executive stock-option exercises. The Accounting Review 79, 889–920.
  4. Brown, L. and M. Caylor. (2005(. “A Temporal Analysis of Quarterly Earnings Surprises Thresholds: Propensities and Valuation Consequences”. The Accounting Review 80 (2):423-440.
  5. Chung H., Kee H., Elder J., and Kim J.(2008), Corporate Governance and Liquidity, European Financial Management Association.
  6. Chung H.,, Sheu H., and Wang J., (2009),“Do firms’ earnings management practices affect their equity liquidity?”, Finance Research Letters 6, pp.152–158.
  7. Cohen D. A., Zarowin P. (2008)."Accrual-Based and Real Earnings Management Activities around Seasoned Equity Offerings”. Working paper, Available at http://ssrn.com/abstract=1081939.
  8. Cueto, Diego C.,(2009), Market Liquidity and Ownership Structure with weak protection for minority shareholders: evidence from Brazil and Chile, Working paper. Available at http://ssrn.com/
  9. Dechow, P., Dichev, I., (2002). The quality of accruals and earnings management : the role of accruals estimation errors. The Accounting Review 77, 35–59.
  10. Dechow, P.M., R.G. Sloan and A.P. Sweeney (1995). "Detecting earnings management". The Accounting Review (April): 193-225.
  11. Easley, D., and M. O’Hara,(2003),Microstructure and asset pricing, in G. M. Constantinides, M. Harris,R. M. Stulz (ed.), Handbook of the Economics of Finance, edition 1, volume 1, chapter 17, pp 1021–1051.
  12. Frankel, R., Johnson, M., Nelson, K., (2002). The relation between auditors’ fee for non-auditor services and earnings management. The Accounting Review 77, 71–105.
  13. Hakim, F., Triki, F., Omri A.,(2008), Earnings quality and equity liquidity: evidence from Tunisia ,International Journal of Managerial and Financial Accounting, volume 1, issue2, pp 147–165.
  14. Jones, J.J. (1991). "Earnings management during import relief investigations". Accounting Review 29: 193-228.
  15. LaFond, R., Lang, M., Skaife, H., (2007), Earnings Smoothing, Governance and Liquidity: International Evidence, Working paper. Available at http://ssrn.com/
  16. Lesmond, D., Ogden, J., Trzcinka, J.(1999). A New Estimate of Transaction Costs. The Review of Financial Studies. 12: 1113-1141
  17.  Leuz, C., Nanda, D., Wysocki, P.D.,(2003). Earnings management and investor protection: An international comparison. Journal of Financial Economics 69, 505–527.
  18. Myers, J.N., Myers, L.A., Omer, T.C., (2003). Exploring the term of the auditor–client relationship and the quality of earnings: a case for mandatory auditor rotation? The Accounting Review 78, 779–799.
  19. Rubin, A., (2007), Ownership level, ownership concentration and liquidity, Journal of FinancialMarkets, 10(3) 219–248.
  20. Wyss R. v. (2004), Measuring and Predicting Liquidity in the Stock Market, Dissertation. Available at http://ssrn.com/