تأثیر کیفیت اقلام تعهدی بر هزینه سرمایه سهام عادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه الزهرا (س)

2 کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه بین‌اللملی امام خمینی قزوین

چکیده

  در این تحقیق، رابطه کیفیت اقلام تعهدی با هزینه سرمایه سهام عادی بررسی شده است. هزینه سرمایه سهام عادی به عنوان بخشی از هزینه سرمایه شرکت، بازده مورد انتظار دارندگان سهام عادی است. سهامداران عادی به علت پذیرش ریسک سرمایه‌گذاری، انتظار کسب بازده مناسب دارند. علاوه بر ریسک سرمایه گذاری، ریسک اطلاعاتی نیز از عواملی است که بر هزینه سرمایه تأثیر می گذارد. کیفیت اقلام تعهدی به عنوان یکی از مهمترین شاخص‌های ریسک اطلاعاتی، در تعیین هزینه سرمایه سهام عادی نقش مهمی دارد. بررسی رابطه کیفیت اقلام تعهدی و اجزای ذاتی و اختیاری آن با هزینه سرمایه سهام عادی، با استفاده از اطلاعات 107 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1379 تا 1387 گویای وجود رابطه معنادار بین کیفیت اقلام تعهدی و هزینه سرمایه سهام عادی است. بین جزء غیراختیاری اقلام تعهدی با هزینه سرمایه سهام عادی، نسبت به جز اختیاری آن رابطه قویتری وجود دارد.        

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Accrual Quality on the Cost of Common Stock

نویسندگان [English]

  • A Rahmani 1
  • F Fallahnezhad 2
1 Assistant Professor, Alzahra, Iran
2 M.A.in Accounting, Imam khomaini ghazvin, Iran
چکیده [English]

This paper examines the relation between accruals quality and the cost of common stock. Cost of common stock as part of a company’s cost of capital is common stockholders’ expected return. As common stockholders take investment risk, they expect an appropriate return. Information risk, besides investment risk, may affect cost of capital. Accruals quality, as one of the most important indicators of information risk, has a major role on determination of cost of common stocks. Review of the relation between accruals quality as well as its discretionary and nondiscretionary components and cost of common stocks, using information of 107 listed companies over the years 2000 to 2008, indicates a significant relation between accruals quality and cost of common stocks. There is a stronger relation between a nondiscretionary component of accruals and cost of common stocks than that between a discretionary component and cost of common stocks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Accruals Quality
  • Accruals’ Discretionary Components
  • Accruals’ Nondiscretionary Components
  • Information Risk
  • Cost of Common Stock
1-بولو، قاسم و علی ثقفی. (1388)." هزینه حقوق صاحبان سهام و ویژگی‌های سود"، تحقیقات حسابداری، ش 2، صص 4-27.
2-رسائیان، امیر و وحید حسینی. (1387)." رابطه کیفیت اقلام تعهدی و هزینه سرمایه در ایران"، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، ش53، ص ص67-82.
3-رود نشین، حمید. (1384). بررسی و تبیین رابطه بین اجزای نقدی و تعهدی سود حسابداری و ارزش شرکت، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه امام خمینی(ره).
4-عثمانی، محمد قسیم. (1381).شناسایی مدل هزینه سرمایه و عوامل مؤثر بر آن، رساله دکتری، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.
5-مجدی، ضیاء الدین. (1385). بررسی رابطه بین ویژگی‌های کیفی سود و هزینه سرمایه سهام عادی، پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه امام خمینی(ره).
6- Botosan, C. (1997)."Disclosure level and the cost of equity capital", The Accounting Review, vol.72, 323–349.
7- Cohen, D. (2003)."Quality of financial reporting choice: determinants and economic consequences", Northwestern University, Working Paper.
8- Easley, D, O’Hara, M. (2004). "Information and the cost of capital", Journal of Finance, vol. 59, 1553-1583.
9- Fama, E., French, K. (1992)."The cross-section of expected stock returns", Journal of Finance, vol. 47, 427–465.
10-         Fama, E., French, K. (1993). "Common risk factors in the returns on stocks and bonds", Journal of Financial Economics, vol. 33, 3–56.
11-         Francis, J., LaFond, R., Olsson, P., Schipper, K. (2005)."The market pricing of accruals quality", the journal of Accounting and economics, vol. 39, 295–327.
12-         Jones, J. (1991). "Earnings management during import relief investigations", Journal of Accounting Research, vol. 29, 193–228.
13-         Kaplan, R., Urwitz, G. (1979)."Statistical models of bond ratings: a methodological inquiry", Journal of Business, 231–261.
14-         Leuz, C., Verrecchia, R. (2004). "Firms’ capital allocation choices, information quality, and the cost of capital", University of Pennsylvania, Working Paper.
15-         McNichols, M. (2002)."Discussion of The quality of accruals and earnings: the role of accrual estimation errors", The Accounting Review, vol. 77, 61–69.
16-         Sloan, R. (1996)."Do stock prices fully reflect information in accruals and cash flows about future earnings?", The Accounting Review, vol. 71, 289–315.