بررسی رابطه بین نظام راهبری و عملکرد مالی شرکت‌ها

نویسندگان

چکیده

  نظام راهبری شرکت‌ها، مجموعه سیاست‌ها، روش‌ها و اقداماتی است که برای تأمین منافع ذی نفعان شرکت‌ها تدوین و به اجرا گذاشته می شود. هدف نظام راهبری شرکت‌ها، افزایش ضریب اطمینان فعالیت‌های شرکت و سیاست‌های مدیریت در راستای منافع سهامداران به طور مشخص و به طور کلی، تمامی ذی‌نفعان است. بنابراین، می توان انتظار داشت که بین نظام راهبری شرکت‌ها و عملکرد مالی آنها رابطه معنی‌داری وجود داشته باشد. پژوهش حاضر نیز به دنبال یافتن پاسخ این پرسش است که آیا نظام راهبری شرکت‌ها در ایران، با شاخص‌های مختلف ارزیابی عملکرد مالی ارتباطی دارد یا خیر؟ در این پژوهش تعداد هشتاد شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونه انتخاب شده‌اند. همچنین تعداد نوزده مکانیزم شناخته شده راهبری که در هفت گروه طبقه بندی شده به همراه چهارده شاخص ارزیابی عملکرد مالی که در شش گروه طبقه بندی شده‌اند، مورد آزمون قرار گرفته‌اند. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که از هفت گروه کلی مکانیزم مؤثر بر راهبری شرکت‌ها، مکانیزم‌ها ی متعلق به پنج گروه با برخی از شاخص‌های عملکرد مالی رابطه دارد. بعلاوه، نتایج نشان می‌دهد که سیستم راهبری شرکت‌ها در ایران بیش از آن که از ویژگی‌های یک سیستم برون سازمانی برخوردار باشد، با سیستم‌های درون سازمانی همخوانی بیشتری دارد.     

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship Between Corporate Governance and Financial Performance

نویسندگان [English]

  • R Rajabi
  • A Ganji Arjenaki
چکیده [English]

Corporate Governance is a set of policies, methods and processes that are carried out for supplying the interests of the firm's stakeholders. The aim of Corporate Governance is increasing the certainty coefficient of the firm's activities and management policies in connection to shareholders and all of the stakeholders’ interest. Therefore, it can be expected that there might be a relationship between Corporate Governance and financial performance. This research is also seeking for an answer to this question that "Is there a relationship between the corporate governance with different indexes of financial performance in Iran? In this research 80 sample companies listed in Tehran Security Exchange is selected. In addition nineteen mechanisms of corporate governance which are classified into seven groups have been selected and analyzed using fourteen indexes of financial performance that are classified into six groups. The results indicate that from seven general groups of effective corporate governance mechanisms, five factors correlates with a number of financial performance indexes. Additionally based on our results, corporate governance system in Iran has more features with indigenous systems rather than endogenous systems.     

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords : Corporate Governance
  • Firm Performance
  • Agency Theory