آزمون عوامل مؤثر بر حق‌الزحمه حسابرسی صورت‌های مالی

نویسندگان

چکیده

  پاسخگویی به عموم، لازمه عملی کردن فرایند دموکراسی است، اما یکی از ابزارهای اصلی پاسخگویی در عرصه فعالیت‌های اقتصادی، حسابرسی و حسابدهی است. در واقع، حسابرسی و حسابدهی در بعد نظارتی هر سیستمی جای دارد و به شکلی گسترده از بالاترین سطح اداره کشور تا کوچکترین واحد تجاری، کاربرد دارد، زیرا هر سیستمی برای اینکه دوام داشته باشد، به نظارت و بازخورد نیاز دارد، اما به رغم وسعت کارهای حسابرسی - با توجه به ضرورت آن - تعیین حق الزحمه این خدمت در کشور ما بر یک مدل علمی استوار نیست و بر یک مبنای منطقی و قابل دفاع نمی‌توان گفت این کار با توجه به ویژگی‌های واحد مورد رسیدگی، با چه هزینه ای انجام شدنی است. در همین راستا، تحقیق حاضر به آزمون عوامل مؤثر بر حق الزحمه حسابرسی پرداخته است. برای این منظور، اطلاعات مورد نیاز از صورت‌های مالی شرکت‌ها و نیز از طریق مصاحبه با مسؤولان آنها برای پنج سال متوالی (86 - 82) جمع آوری گردید و پس از مرتب سازی، ارتباط آنها با حق الزحمه حسابرسی آزمون شد. روش آماری در این تحقیق، تحلیل همبستگی از طریق روش تخمین داده‌های تلفیقی (پانل) بوده و آزمون‌ها با استفاده از نرم افزار Eviews صورت گرفته است. یافته‌های این تحقیق نشان داد متغیرهای حجم عملیات (اندازه) شرکت، پیچیدگی عملیات شرکت، نوع مؤسسه حسابرسی و تورم ارتباط معنی داری با حق الزحمه حسابرسی دارند، ولی متغیرهای ریسک حسابرسی و تحصیلات و تجربه مسؤول تهیه کننده صورت‌های مالی، با متغیر وابسته (حق‌الزحمه حسابرسی) فاقد ارتباط آماری بودند.      

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Test of Factors Influencing Financial Audit Fees

نویسندگان [English]

 • M. R Nikbakht
 • M Tanani
چکیده [English]

  An essential process in institutionalizing democracy is accountability. It seems one of the main ingredients of economical accountability is auditing. Auditing stands in monitoring aspect of every organization and it has extended application from top to bottom of governing level in each country. For every system to be active and going on, feedback and monitoring is required. But in spite of audit’s development – because of its necessity – we can’t logically say how audit fees are determined and reasonably we can’t claim, according to firm’s characteristic and with what cost, the work would be done. In this regard, we have tested factors influencing financial audit fees. For this purpose, required data have been collected from listed firms’ financial statements and interviews with financial managers for a five years (2004- 2008) periods. After sorting the collected data, their relation with audit fees tested. Statistical method used in this study is correlation analysis through panel data and the hypothesis tested using Eviews software. Research findings showed variables such as firm’s size, complexity of firm’s operation, kind of audit firm and inflation statistically have significance relation with audit fees but variables like audit risk, education and experience of client’s financial manager don’t have significance relation with the dependent variable (audit fees).     

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keywords: Auditor\'s fees
 • Keywords: Auditor\'s fees
 • Keywords: Auditor\'s fees
 • Keywords: Auditor\'s fees
 • Keywords: Auditor\'s fees
 • Keywords: Auditor\'s fees
 • Keywords: Auditor\'s fees
 • Keywords: Auditor\'s fees
 • Keywords: Auditor\'s fees
 • Keywords: Auditor\'s fees
 • Keywords: Auditor\'s fees
 • Keywords: Auditor\'s fees
 • Keywords: Auditor\'s fees
 • Keywords: Auditor\'s fees
 • Keywords: Auditor\'s fees
 • Keywords: Auditor\'s fees
 • Keywords: Auditor\'s fees
 • Keywords: Auditor\'s fees
 • Keywords: Auditor\'s fees
 • External auditing
 • Financial Auditors
 • Modelling