بررسی رابطه بین تمرکز مالکیت و محافظه کاری در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

چکیده

  در تحقیق حاضر، رابطه بین تمرکز مالکیت و محافظه‌کاری بررسی شده است. بر اساس ادبیات تحقیق حاضر، فرضیات رقیب متفاوتی در مورد وجود رابطه میان این دو متغیر و نیز جهت آن رابطه وجود دارد. فرضیه نظارت فعال، بیان می‌کند که سهامداران عمده شرکت، از قدرت رای دهی خود در جهت نظارت فعال بر عملیات شرکت و تصمیم‌گیری استفاده می‌نمایند. در مقابل، فرضیه منافع شخصی بیان می‌کند که مالکان عمده شرکت، از قدرت خود در جهت اداره شرکت در مسیر دلخواهشان استفاده می‌نمایند. برای بررسی این رابطه، از مدل رگرسیون استفاده شده است. ما بر اساس اطلاعات مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 85-1381 (285 سال- شرکت) به این نتیجه رسیدیم که با در نظر گرفتن متغیرهای کنترلی، از قبیل: اندازه، رشد، و ... رابطه منفی معناداری میان تمرکز مالکیت و محافظه کاری وجود دارد. این نتیجه‌گیری مطابق با فرضیات منافع شخصی و اتحاد استراتژیک و نا‌هماهنگ با فرضیه نظارت فعال است.    

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Concentrated Ownership and Conservatism Evidence from Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Y Hhasas Yeganeh
  • A Shahriari
چکیده [English]

  In this paper, we review the relationship between concentrated ownership and conservatism. On the base of the literature, there are different competing hypotheses about the relation between these two variables and the sign of such relationship. Private interest hypothesis suggest that owners with high ownership percentage use their voting power to manage the firm in the way that they want. On the other hand, active monitoring hypothesis argue that concentrated owners use their power to monitor the manager and decision-making on firm performance. For the review, we use regression model and financial information of listed companies in Tehran exchange securities for 1381-85 period (285 firm-year). We conclude that with consideration of some control variables such as size, growth, and etc, there is a negative relation between concentrated ownership and conservatism. The result is consistent with private benefit hypothesis and inconsistent with active monitoring hypothesis.      

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: concentrated ownership
  • Conservatism
  • earning quality
  • active monitoring hypothesis
  • private interest hypothesis